Zoeken

De Marnixschool op de Krispijnseweg werd op 17 juli 1931 officieel in gebruik genomen.

Afbeelding  555_20278

Collectie
Collectie W. Meijers
Inventarisnummer
555_20278
Beschrijving
De Marnixschool op de Krispijnseweg werd op 17 juli 1931 officieel in gebruik genomen.
Gebouw / instelling
Marnixschool
Geografie
Dordrecht
Straat
Krispijnseweg
Datum of periode
01-01-1931  ‐  31-12-1936
Trefwoorden
kinderen scholen zitbanken
 onthouden  vergeten      downloaden
toon op grote kaart
NB: De markering op de kaart wordt gegenereerd aan de hand van de beschikbare gegevens en kan afwijken van de werkelijke lokatie.

7 reacties Commentaar van bezoekers

Ton Waalboer 4 maanden geleden
De heer Willem Wemelsfelder zie je terug, staand, achterste rij, 5e van rechts, op de groepsfoto 552_360019, welke genomen is t.g.v. het 25-jarig jubileum van de Christelijke Kweekschool.
E.e.a. heb ik kunnen dubbelchecken a.d.h.v.e. klassenfoto, aangereikt door Johan.
meld misbruik
Ton Waalboer 4 maanden geleden
Peter, Tussen Terschelling en Dordrecht heeft hij minstens nog één tussenstop gemaakt, want hij kwam volgens een verhuisbericht in de Dordrechtsche Courant van 10-3-1931 met zijn gezin van Pernis naar Dordrecht, in Pernis was hij ook hoofd van een school (C.V.O., Pastoriedijk 27). Verder een bericht met een verkeerd gespelde naam uit de Dordrechtsche Courant van van 1-12-1930:
=================================================================== "BENOEMD. =================================================================== De heer Wemelsseder, hoofd der Chr. School te Pernis, is benoemd tot hoofd der te openen Chr. school aan den Krispijnscheweg. De bouw van deze school werd Zaterdag aanbesteed." =================================================================== Hij woonde schuin aan de overkant op nr. Krispijnscheweg 191rd, nu Krispijnseweg 235. Hij verhuisde op 12-9-1934 naar de Korte Scheidingsweg 11 waar hij tot 20-1-1971 heeft gewoond, van hier verhuisde hij naar Koningstraat 28, een woning van het bejaardencentrum Dubbelmonde, vervolgens op 26-4-1983 naar bejaardencentrum "Dubbelmonde" Koningstraat 290. De Marnixschool had oorspronkelijk huisnr. 78. Die opening op 17-7-1931 viel een beetje tegen, want men had gehoopt op 1 mei. Om die reden heeft de school vanaf 1 maart tot de opening op 17 juli gebruik mogen maken van enkele lokalen van de ook net nieuw gebouwde openbare lagere school aan de Jacob Marisstraat, destijds nr 48, welke op 28 februari 1931 werd geopend.
meld misbruik
Ton Waalboer 4 maanden geleden
Dordrechtsche Courant, 1931-07-17
=================================================================== DE MARNIX-SCHOOL =================================================================== Een beschrijving =================================================================== De nieuwe school van de Ver. voor In- en Uitwendige Zending, die hedenavond officieel voor geopend zal worden verklaard, is een vriendelijk gebouw. Vriendelijk, ja dat is ’t praedicaat, dat het door de Dordtsche architecten Bakker en Van Herwijnen ontworpen bouwwerk toekomt. Iedereen zal dit beamen als hij, langs den Krispijnscheweg wandelend, even voorbij de Julianakerk de school ziet liggen, met haar hoog dak en lage muren, waarin goed geproportioneerde ramen. Maar behalve vriendeijk is de nieuwe Chr. school, die genoemd is naar Marnix van St. Aldegonde, nog meer. Zij is ook practisch. Dit blijkt al direct bij ’t voorbijgaan. Immers, voor ‘t gebouw ligt ’n 900 M2. groote betegelde speelplaats, waarop later, in ’t voorjaar, boomen zullen komen. De kinderen gaan dus van de straat af en komen op de met 'n baksteenen muurtje omgeven speelruimte. Het gebouw zelf is ook practisch en zakelijk ingericht. Maar laat ik, voor ik verder ga nog iets zeggen van ’t exterieur. Leuk contrasteert ‘t fel-roode dak met de lichte baksteenen muren, in goede verhouding zijn de ramen geplaatst, terwijl bovendien langs de geheele lengte van een der vleugelmuren, grenzend aan de speelplaats, ’n baksteenen bloemenbak gemaakt is. Het vriendelijke vroolijke karakter van ’t gebouw — men ziet duidelijk dat 't voor kinderen bestemd is, dat is ’n verdienste — spreekt van buiten wel heel sterk. Maar ook binnen is 'n prettige sfeer. Niet alleen omdat ‘t schilderwerk in vroolijke tinten gehouden is ——- licht en donker oranje, de ramen, beige de wanden, met groene betegelde gedeelten ——, maar ook omdat 't licht van alle zijden in ‘t gebouw valt. Dit is zeer zeker te danken aan ‘t feit, dat de architecten de school ‘n plattegrond in L vorm gaven; 2 vleugels die loodrecht op elkaar staan. In ’t centrum bevindt zich de kamer van ’t hoofd, dat dus werkelijk centraal als ’n heerscher zit, en de kamer van den dokter. En tegenover deze twee ruimten de ingang, ’n Goede alleszins gemotiveerde symmetrie is dus door de heeren Bakker en Van Herwijnen toegepast. In de beide zoowat even lange en breede vleugels bevinden zich de klassen 7 in totaal, een breede, ruime corridor, waarin voor elke klas 2 W.C.‘s en eenige dienstruimten. Dit staat hier nu droog opgesomd, maar men moet ’t met eigen oogen gezien hebben, om goed te begrijpen, hoe gezellig het in het intieme gebouw is. Vandaar, dat ik geen juichende proza zal bedrijven, maar slechts simpel constateeren, dat het interieur der school vroolijk is en des kinds. Wel moet ik vermelden, dat de bouwmeester goed van de situatie hebben partij getrokken, door 5 lokalen op het Z.O. en 2 op het Z.W. te laten vallen. Wat de lokalen zelf betreft, zij opgemerkt, dat ze berekend zijn op 48 leerlin- gen en het leeren tot een lust maken. Want veel licht valt door de samengestelde ramen binnen, helder en frisch zijn de kleuren, waarmede de klassen in leimverf zijn geschilderd ——- ’t is weer oranje boven —— en tot in de kleinste details is alles af en mooi. Ik noem b.v. de bolvormige melkblanke lichtballen — 4 in elke klas —— 2 moderne schakelaars, de aan de gangzijde aangebrachte lage kastjes, enz. Opmerkelijk is in elke klas het 4-deelige bord, dat groen van kleur is. ’t ls logisch. dat deze met zorg ingerichte school, die vroolijk en practisch beide is, ’n centrale verwarming bevat. Zij is voorzien van een oliestook-inrichting. Bovendien is ’n overdekte fìetsenbergplaats aanwezig. Geef ik tenslotte een eerelijst van de uitvoerders: De aannemer van 't werk was de heer Wünsch Hij werkte tot aller tevredenheid, want 15 December ving hij met ’t werk aan. De centrale verwarming met de automatische stookinrichting is van de firma Mäschig, even eens alhier. Het fraaie schilderwerk werd uitgevoerd door Louwman en Van Aken, ook uit Dordt. Het schoolbestuur en daarmee wil ik besluiten, is met de nieuwe school wel te feliciteren. En 't hoofd, de heer Wemelsfelder, dat tot nog toe met z’n kroost (vanaf 1 Maart) in de prachtige Gem. school aan de Willem Marisstraat huisde. De overgang voor hem is niet al te groot, want hij komt van ’n mooi grootsch gebouw in ’n dito intiem, dat hoewel, ‘t mijns inziens ir. Van Buuruens schepping niet overtreft, tot een der mooie Dordtsche schoolgebouwen gerekend mag worden. Ik schreef reeds, dat de nieuwe school, de ,‚Marnixschool” heet. Hieraan wordt elke bezoeker herinnerd, door de fraaie- bronzen plaquette van den kunstenaar Wienecke, die in de gang bevestigd is en die den dichter van ‘t Wilhelmus voorstelt. Boven Marnix beeltenis bevinden zich in bronzen letters „Mijn schilt en de betrouwen‚ zijt ghij o Godt mijn Heer", de bekende strofe uit ons prachtig Oranjelied. Vanavond werd de school geopend. Morgen vertellen wij hier meer van."
meld misbruik
Ton Waalboer 4 maanden geleden
Dordrechtsche Courant, 18-7-1931:
=================================================================== DE MARNIX-SCHOOL =================================================================== DE OPENING =================================================================== Zoo is dan gisteravond de nieuwe school der Ver. voor In- En Uitwendige Zending, de MARNIX-SCHOOL die wij reeds gisteren uitvoerig beschreven, geopend. De intieme plechtigheid, die plaats vond in een der lokalen, werd door velen bijgewoond. Vooral door veel autoriteiten. Er Waren b.v. aanwezig de burgemeester en mevr. De Gaay Fortman, de wethouders Van Huiden en Sanders, de loco-secretaris, de heer Kunnen, de en predikanten Petri, Meynen, Van Ingen en Heemskerk, de inspecteur van het lager onderwijs, de heer het ’t Hart, hoorden van Chr. scholen, de heer Okker, de directeur der Chr. Kweekschool met het schoolbestuur bestaande uit de heeren Wieringa en Harkema, de voorzitter der Geref. School Ver., de heer Sterk v. d. Weg, eenige raadsleden, de architecten, de heer Bakker en van Herwijnen, leden van het onderwijzend personeel, enz. Dit bonte gezelschap, vele heren waren met hun dames present, vulde de met gezonden bloemstukken gesierde ruimte. Te ruim half negen werd „geopend". DE OPENING =================================================================== De voorzitter der Vereeniging, notaris D. Wisboom-Verstegen, opende het samenzijn met een kort gebed. Daarna getuigde hij, dat het hem een vreugde des harten gaf nu het uur der opening der school met het werk. Hij maakte ruimte. Rehoboth! Spr. was dankbaar, want het eenige onderwijs dat volgens hem goed kan zijn, vond weer een nieuw gebouw. Toen verwelkomde hij den burgemeester, den inspecteur. Spr. stelde het zeer op prijs, dat de hoogste onderwijs-autoriteit, die zoo goed met de Ver. samenwerkte en zoo bereidwillig adviezen verstrekte, aanwezig was. De overheid, die maakt, dat de gelukkige ure kon aanbreken, begroette hij in den persoon van den burgemeester. Het gemeentebestuur moest hij danken voor de ondervonden medewerking, vooral ook, omdat de Marnix-school een half jaar gehuisvest was in de nieuwe Gem. school aan de Willem Marisstraat. Spr. weidde voorts uit over de beteekenis van het feit, dat de school de Marnix-school heet. Marnix, de ware christen, die geloofde aan dan eenigen God, wiens lijfspreuk was: „Mijn schildt en de betrouwen, Zijt ghij o Godt mijn Heer”. Spr. hoopte, dat de school in den geest van Marnix zou werken. Notaris Wisboom vertelde voorts van de mooie plaquette van Wienecke en huldigde toen de architecten Bakker en Van Herwijnen, die volkomen in den geest van het Bestuur werkten. Immers, dit wenschte niet de sigarenkisten, die moderne school genoemd worden, maar, laat ik ’t zoo noemen, aldus spr., een conservatieve school. Ook de aannemer de heer Wünsch en zijn medearbeiders, werden ten zeerste bedankt. Voorts deed spr. een beroep op verdere welwillendheid van den inspecteur, den wethouder, memoreerde den prettigen arbeid in het bestuur door hem, met collega's verricht, waarna hij den heer Wemelsfelder, het benoemde hoofd toesprak. De keus was moeilijk, want kiezen moest men uit goeden, beteren en besten. Echter het gebed bracht uitkomst. En nu al bleek de keuze een goede te zijn, vandaar dat spr. hem geluk wenschte en de school onder zijn hoede stelde. Spr. vestigde er toen de aandacht op, dat de school geen secte-school is. Concurrentie tusschen de Chr. scholen bestaat er niet. Er is eenheid. Moge die eenheid er toe voeren, dat het Chr. onderwijs tot zegen van ‘t kind in de stad triumpheere. Wethouder V a n H u i d e n herinnerde er aan, dat de laatste jaren het lager onderwijs in Dordt sterk is vooruit gegaan. Zoo wordt er nu weer een nieuwe Chr. lagere school geopend. Namens het Gem. bestuur bracht spr. gelukwenschen over. Hij hoopte, dat de school zou werken in het belang van het kind en ook van het Chr. onderwijs. De heer ‘t H a r t, de inspecteur van het l.o., kwam met vreugde feliciteeren. Immers, krachtens zijn opvoeding kan hij zich begrijpen, dat blijdschap de leden der Ver. vervult. Een hartelijk woordt richtte hij tot zijn vriend Wemelsfelder, die hij van jongsaf kende en wien hij toewenschte, dat Gods zegen op zijn werk zou rusten. De heer J. Plomp wenschte namens de collega’s geluk. Hij voerde de aanwezigen naar zijn school en die van zijn collega's en hield zich in de welwillendheid aanbevolen, want er ontbreekt veel. Hij feliciteerde den heer Wemelsfelder en hoopte, dat zijn werk den kinderen tot zegen ‚zal zijn. De heer J. S. v. d. Weg de voorzitter der Geref. Schoolver. kwam ook feliciteeren. Hij zag in de opening een stap naar het ideaal: Chr. onderwijs regel, openbaar onderwijs uitzondering. Spr. was dus verheugd. Namens het bestuur van de Chr. Kweekschool sprak de heer Harkema. Hij was blij gestemd, want ruimte is er gemaakt. Ook voor de leerlingen van de Kweekschool, die door de uitbreiding van het Chr. Lager onderwijs, emplooi vinden. Spr. herinnerde aan het pionierswerk der voortrekkers, die in tijden van droeve ernst werkten, toen er nog geen gelijkstelling bestond. Hij bracht een eere-saluut. De heer N. d e V i s s er voerde het woord voor de Ver. voor Chr. Onderwijs in de Buitenwijken. Spr. herinnerde er aan, dat beide ver. nu buren geworden zijn. Hij verwachtte, dat zou blijken, dat ’n goede buur beter is dan ‘n verre vriend en wenschte dat ’t Chr. Onderwijs in de toekomst zou groeien en toenemen in, bloei. Ds. Van Ingen de Krispijnwijk predikant, signaleerde, dat uitbreiding van ‘t Chr. onderwijs in Krispijn gewenscht was. Vandaar, dat hij danken moest. ’t Was hem tevens ’n groote vreugde, dat de school naar den boezemvriend van Willen van Oranje genoemd is. Mogen diens beginselen uitgedragen worden in de Krispijnbuurt. Dat was spr. hartewensch. Ook hij wenschte het hoofd in ’n zeer waardeerende toespraak geluk. Moge de Marnix-school ’n licht zijn in Krispijn, zoo besloot ds. Van Ingen. Ds. Heemskerk, voorzitter van de Chr. school aan de Mijl, vergeleek het heden met ’t verleden. In ’t verleden viel ‘t niet mee ’n Chr. school te stichten. Spr. zette dit uitvoerig uiteen en eindigde met te wenschen, dat de Ver. in verschillende uithoeken van de stad nog vele scholen zou stichten. De heer Wemelsfelder, het hoofd der school, wenschte zijn bestuur geluk en gaf te kennen, dat hij ’t ‘n voorrecht achtte op te mogen treden als hoofd der school. Niet alleen omdat de school zoo schoon is, maar ook omdat hij blijkt zeer ’t vertrouwen van het bestuur te genieten. Spr. hoopte, dit vertrouwen niet te beschamen. Al is zijn taak en die van het personeel zwaar! Want de leerlingen zijn gerecruteerd uit 12 verschillende scholen en vormen nog ’n groote heterogeniteit. Echter door ’t personeel en spr. wordt gestreefd naar het bereiken van een sterke homogeniteit. Spr. hoopte daarvoor van God kracht te ontvangen. De regel van Marnix in de corridor zal hem ’n richtsnoer zijn en ’t bidvertrek zijn centrale. Spr. besloot met allen te danken, die hem geluk wenschten en vooral den heer ’t Hart, die meer was dan ‘n vriend, hem was en is 'n voorbeeld van buitengewone plichtsbetrachting. Banden, tusschen beiden, vroeger gelegd, zijn steeds krachtiger geworden. Voor dit alles is spr. dankbaar. Moge de school komen tot meerderen groei, dat was spr. slotwensch. Notari W i s b o o m bedankte tot slot sprekers en schenkers van bloemen en dankte speciaal mevrouw De Roo voor ’t verkoopen van haar grond. Vervolgens werd door mevrouw Wisboom Verstegen in de corridor ’n gedenksteen van rood Zweedsch graniet onthuld. Deze bevat ‘t volgende opschrift: „De Heere heeft ruimte gemaakt". Deze gedenksteen is onthuld bij der Marnixschool van de Ver. voor In- en Uitwendige Zending, te Dordrecht, door haren voorzitter D. Wisboom Verstegen. De aanwezigen bekrachtigden toen 't gebouw, dat wij reeds beschreven en uitermate "vriendelijk" noemden en genooten van aangeboden ververschingen.
meld misbruik
Peter van Nederpelt 3 jaar geleden
Klopt het dat mijn grootvader Willem Wemelsfelder het eerste hoofd van de school was? Hij werkte daarvoor als 'meester' in Terschelling.
meld misbruik
Ton Waalboer 6 jaar geleden
Inderdaad de Krispijnseweg. De Marnixschool werd op 17 juli 1931 officieel in gebruik genomen.
Aanvankelijk werd er naast de Marnixschool, op de hoek met de Prins Bernhardstraat een supermarkt gebouwd, met naar ik meen op de eerste etage Brons, een textielzaak. Voor Van der Eijk's Supermarkt N.V. werd op 28-02-1967 een oprichtingsvergunning verleend. Op de luchtfoto 552_300300 uit 1989 is die situatie goed te zien (links-onder). Vandaag de dag is er van dit alles niets meer over en is er tussen de 'witte' flat en de Pr. Bernhardstraat een appartementencomplex gebouwd met rechts onderin de Emté Supermarkt. Zie ook 552_401908
meld misbruik
J.Jiskoot 6 jaar geleden
Zou dit de Krispijnse weg zijn, waar nu een supermarkt is.
meld misbruik
Uw commentaar bij dit beeld

commentaar wordt direct op de site getoond

Neem het woord (6 letters) uit het plaatje over in het invulveld. Onleesbaar? Klik op het plaatje.
Sluit het Verborgen Museum