Zoeken

Het te restaureren huis op de westelijke hoek van de Tolbrugstraat Waterzijde en het …

Afbeelding  552_306944

Collectie
Gemeentelijke Prentverzameling
Inventarisnummer
552_306944
Beschrijving
Het te restaureren huis op de westelijke hoek van de Tolbrugstraat Waterzijde en het Scheffersplein
Geografie
Dordrecht
Straat
Scheffersplein Tolbrugstraat Waterzijde
Datum of periode
01-01-1980  ‐  31-12-1980
Annotatie
Serie foto's 552_306942 t/m 552_306944
Trefwoorden
gevelreclame restauraties sociëteiten
 onthouden  vergeten      downloaden
toon op grote kaart
NB: De markering op de kaart wordt gegenereerd aan de hand van de beschikbare gegevens en kan afwijken van de werkelijke lokatie.

4 reacties Commentaar van bezoekers

J. de Korte een maand geleden
ha Ton, bedankt voor je mooie artikel, heel interessant om te lezen.
Ik begreep het verband niet tussen 'de Volksbond tegen Drankmisbruik'en de schippersbeurs. Na het lezen van het door jou ingezonden artikel 'valt het kwartje'.Nu begrijp ik ook de omschrijving bij foto 552_401348. De oprichting van de schippersbeurs moest begrijp ik ook zorg dragen voor een stukje onpartijdigheid en een eerlijke / beurtelingse verdeling van de vracht. Je spreekt wel als locatie over Voorstraat 4 maar niet over Buitenwalevest 11. Dit laatste adres is mogelijk van later data?.
meld misbruik
Ton Waalboer een maand geleden
Johan, bedoel je het verband tussen de "Volksbond tegen Drankmisbruik" en de "Schippersbeurs"?
De "Volksbond tegen Drankmisbruik" was in die tijd al een landelijke organisatie. De afdeling in Gorkum is in 1906 met een idee gekomen om voor de schippers een wig te drijven tussen de kroegbazen en de bevrachters. Vaak was de kroegbaas ook de bevrachter zelf. Zo lees je in de Dordrechtsche Courant van 21-11-1906: "De afdeeling Gorinchem van den Volksbond tegen drankmisbruik heeft het voornemen een schippersbeurs op te richten, waar de schippers en scheepsbevrachters elkander zullen ontmoeten zonder met den sterken drank in aanraking te komen." De Dordtse afdeling van de "Volksbond tegen Drankmisbruik" heeft dit in 1909 opgepikt nadat bleek, dat het na een niet al te beste start toch tamelijk succesvol was. Zo las men destijds in de Dordrechtsche Courant van van 16-1-1909, onder het kopje van "Kamer van Koophandel en Fabrieken" : "Van de afdeeling Dordrecht van den Volksbond was nog ingekomen een adres, waarin werd meegedeeld, dat, evenals te Gorinchem, hier ter stede een schippersbeurs wordt gevestigd, om tegen te gaan, dat het bevrachten van schepen in kroegen moet plaats hebben. Tot commissieleden heeft de Volksbond reeds benoemd de heeren W. H. van der Horst van Lil en H. Bax Jr. en hij verzocht voor de Kamer een derde lid aan te wijzen. De heeren De Graaf en Roest bepleitten het nut eener schippersbeurs en drongen aan op inwilliging van het verzoek. De heer Gips was niet tegen een schippersbeurs, doch geloofde niet, dat het een levensvatbare instelling zou zijn, waartegen echter werd opgemerkt, dat die te Gorinchem goed gaat. De voorzitter wilde het verzoek ook niet van de hand wijzen, waarna werd besloten het in te willigen. Als derde commissielid werd gekozen de heer Hordijk. Zo werd er in de Dordrechtsche Courant, 24-2-1909 verzocht ruimte te maken voor het navolgende: "Sedert eenigen tijd werd door ’t hoofdbestuur van den Volksbond bij de afdeelingen er op aangedrongen schippersbeurzen op te richten. Zooals onze lezers weten, nam de afdeeling Gorinchem ’t eerst deze taak op zich en er verrees een beurs, die na twee jaar werken blijk heeft gegeven aan ’t doel, waartoe zij gesticht werd, te beantwoorden. De afd. Dordrecht sloeg eveneens de handen aan ’t werk en, zooals wij reeds gemeld hebben, wordt 1 Maart a‚. s. hier ter stede een dergelijke beurs in een frisch en vroolijk lokaal geopend. ’t Doel is, de schippers tot vrije mannen te maken, zoodat zij niet meer gedwongen worden hunne vrachten in kroegen te gaan afsluiten, waar zoo dikwijls tegen hun wil en zin gedronken moet worden en zij overgeleverd zijn aan den bevrachter-kroeghouder. In de beurs van den Volksbond, waar de beurshouder tevens bevrachter is, kan ieder schipper vrij binnen gaan, vertering maken is niet noodig. Hij vindt er de nieuwsbladen, welke op zijn bedrijf betrekking hebben en bovendien kan hij er zijn domicilie kiezen, zijn brieven laten heenzenden en zijn correspondentie voeren, van de telephoon gebruik maken en alle mogelijke hulp aan den beurshouder vragen. De fabrikanten-handelaren en vervrachters, die ook gaarne den schippersstand zullen willen verheffen tot hooger peil, steunen gaarne, en zoo zal de schippersbeurs een zegen kunnen worden, temeer, daar hier elk denkbeeld van eigenbelang uitgesloten is, omdat de beursbevrachter onder controle staat van een commissie, door de Kamer van Koophandel en ’t bestuur van den Volksbond benoemd. Moge deze inrichting door de schippers gewaardeerd worden, dan zal blijken, dat er een goed werk verricht is." Zo werd uiteindelijk op 1 maart 1909 de eerste schippersbeurs in Dordrecht, op de Voorstraat No 4, tegenover het Melkpoortje geopend. De beurshouder en tevens bevrachter was C. de Voogd van der Straaten.
meld misbruik
J. de Korte 10 maanden geleden
De havens van Dordt lagen in de jaren '50/ '60 vol met kleine binnenschepen. Hier lagen zij te wachten totdat zij 'aan de vracht'kwamen. De schippersbeurs voor de binnenschippers was destijds ook gevestigd aan de Buitenwalevest 11. Van wanneer tot wanneer is mij onbekend.
Het verband met de omschrijving over de schippersbeurs bij 552_401348 ontgaat mij. Wie weet meer over de schippersbeurs in Dordrecht?
meld misbruik
j leonard 6 jaar geleden
links het pand waar de binnenschippers vracht konden bemachtigen op de schippersbeurs
meld misbruik
Uw commentaar bij dit beeld

commentaar wordt direct op de site getoond

Neem het woord (6 letters) uit het plaatje over in het invulveld. Onleesbaar? Klik op het plaatje.
Sluit het Verborgen Museum