Zoeken

Stoom-oorlogschip Kai Yoo Mar bij scheepswerf C. Gips en Zonen aan de Noorderstraat.

Afbeelding  552_316475

Collectie
Gemeentelijke Prentverzameling
Inventarisnummer
552_316475
Beschrijving
Stoom-oorlogschip Kai Yoo Mar bij scheepswerf C. Gips en Zonen aan de Noorderstraat.
Gebouw / instelling
Gips & Zonen
Geografie
Dordrecht
Straat
Noorderstraat
Datum of periode
01-01-1866  ‐  31-12-1866
Beeldtype
foto
Annotatie
Handelende voor het Japanse Gouvernement, Voorrekening van de Nederlandse Handel-Maatschappij.
Trefwoorden
stoomboten
 onthouden  vergeten      downloaden
toon op grote kaart
NB: De markering op de kaart wordt gegenereerd aan de hand van de beschikbare gegevens en kan afwijken van de werkelijke lokatie.

1 reactie Commentaar van bezoekers

Ton Waalboer 2 jaar geleden
Noorderstraat is niet juist.
Moet zijn Wilgenbosch! =================================================================== De Dordrechtsche Courant, 1865-10-31; p. 1: =================================================================== W A A R S C H U W I N G . D E COMMISSARIS van POLITIE te DORDRECHT, brengt door dezen ter kennisse van de Schipperij, dat op aanstaanden Donderdag den 2 November, het Oorlogsschip, staande op de Werf van de Scheepsbouwmeesters C. GIPS en ZONEN, aan het Willigenbosch alhier, omstreeks ten Vier ure des namiddags, zal te water worden gelaten en mitsdien het vaarwater op dien tijd niet-veilig kan worden geacht. De Kapiteins van aldaar voorbij varende Stoombooten worden tevens verwittigd, dat van af Dingsdag den 31 dezer, op de Rivier voor bovenbedoelde Werf, een vlot op 100 ellen afstand van den wal zal vertuid liggen, en uitgenoodigd bij het passeren van hetzelve, tijdig met half werk te varen. Voorts, dat tot voorkoming van ongelukken, het verblijven van roeivaartuigen binnen de door booten afgezette lijnen niet zal worden toegelaten. Dordrecht, den 30 October 1865. De Commissaris van Politie, C V. MOULIN . =================================================================== De Dordrechtsche Courant, 1865-11-04; p. 1: =================================================================== Gisteren namiddag omstreeks vier ure, is van de werf van de scheepsbouwmeesters C, Gips & Zonen, in het Willigenbosch alhier, met het beste gevolg te water gelaten het schroef- stoom-oorlogsschip Kai-Joo, (Kai-Yoo) gebouwd voor rekening van het Japansche gouvernement. De te water lating van dit kolossale schip leverde een statig gezigt op, en ging zoo gemakkelijk als zelden bij het te water brengen van het kleinste vaartuig wordt aangetroffen. Onder de tallooze toeschouwers welke toegestroomd waren om dit nationale schouwspel te aanschouwen, merkte men op den minister van marine, de directie der Ned. Handelmaatschappij en onderscheidene autoriteiten. Na den afloop werd van wege de directie der Ned. Handel- maatschappij in een der lokalen van de sociëteit de Harmonie een diner gegeven, waarop menige dronk getuigde van belangstelling in de oude vriendschappelijke betrekkingen tusschen Nederland en Japan. Na dat door den president der Handel- maatschappij was ingesteld het welzijn van den keizer van Japan, werd die toast beantwoord door den Japanschen kommandant, die instelde de gezondheid van den koning van Holland. De scheepsbouwmeesters C. Gips & Zonen ontvingen te dezer gelegenheid tot eene erkentelijke herinnering aan de door hen zoo glansrijk volbragte taak, geschenken in zilver zoo wel van de directie der Ned. Handelmaatschappij als van de Japansche officieren. Het feest werd nog opgeluisterd door eene serenade van het corps muzijkanten der schutterij, dat ook van zijne belangstelling in de voor deze stad zoo gewigtige gebeurtenis wilde doen blijken. =================================================================== De Dordrechtsche Courant, 1865-11-16; p. 2 =================================================================== Heden namiddag is het door de heeren C. Gips & Zonen alhier gebouwde schroef-stoomfregat Kai-Yoo van hier naar Hellevoetsluis gesleept, ten einde aldaar de machine in te zetten. =================================================================== De Dordrechtsche Courant, 1866-02-27; p. 1: =================================================================== Het door de scheepsbouwmeesters C. Gips en Zonen alhier voor rekening van het Japansche gouvernement gebouwde oorlogsschroefstoomschip Kayoo, is gisteren, gesleept door twee stoombooten, weder van Hellevoetsluis voor deze stad teruggekomen, na aldaar de machines en masten ingezet te hebben. Het schip zal nu verder hier afgetimmerd en getuigd worden, om in den nazomer gereed te zijn. =================================================================== De Dordrechtsche Courant, 1866-09-15; p. 2: =================================================================== Door hunne innigste overtuiging daartoe genoopt, wenschen de Ondergeteekenden, door deze aan den Binnenloods M. PONSEN, een openlijk bewijs te geven hunner volkomenste tevredenheid, over de uitmuntende bewijzen van bekwaamheid en geschiktheid door hem aan den dag gelegd, van af het te water loopen van het Schroef-Stoomoorlogsschip Kai Yoo Mar tot aan deszelfs aankomst op Brouwershaven, zoo wel gedurende den geruimen tijd dien hij aan boord is geweest, als bij alle overvoeringen van dat schip, eerst naar Hellevoetsluis, later van daar naar deze Stad, verder weder naar Willemsdorp, en nu laatst van daar naar Brouwershaven, bij alle welke gelegenheden, zonder de minste stoornis volbragt, hij op de uitmuntendste wijze in zijne betrekking heeft gehandeld, en aan de zorg en het vertrouwen in hem gesteld volkomen heeft beantwoord, wenschende de Ondergeteekenden zeer gaarne, de vermelding van een en ander hem ook tot de meest algemeene aanbeveling moge dienen. Dordrecht, 12 September 1866. C GIPS EN ZONEN. =================================================================== * De Ondergeteekende aan boord van het Schip Kai Yoo Mar geweest zijnde bij de reis van Willemsdorp naar Brouwershaven, hecht gaarne zijne volkomen adhaesie aan bovenstaande verklaring der Heeren C. GIPS EN ZONEN. Brouwershaven, 12 September 1866. De Kommandant van het Schip Kai Yoo Mar, J. A. E. DINAUX.
meld misbruik
Uw commentaar bij dit beeld

commentaar wordt direct op de site getoond

Neem het woord (6 letters) uit het plaatje over in het invulveld. Onleesbaar? Klik op het plaatje.
Sluit het Verborgen Museum