Zoeken

Historische optocht op de Buiten Walevest op 25 september 1930 t.g.v. de opening van de …

Afbeelding  552_405946

Collectie
Gemeentelijke Prentverzameling
Inventarisnummer
552_405946
Beschrijving
Historische optocht op de Buiten Walevest op 25 september 1930 t.g.v. de opening van de Zeehaven. Prinses Amalia van Solms, nagespeeld door Dordtenaren.
Geografie
Dordrecht
Straat
Buiten Walevest
Datum of periode
25-09-1930
Auteur
Parant J.L. du
Beeldtype
prentbriefkaart
Trefwoorden
openingen optochten
 onthouden  vergeten      downloaden

13 reacties Commentaar van bezoekers

Ton Waalboer 4 jaar geleden
The Day after, part IV:
==================================================== Uit de Dordrechtsche Courant van 26-09-1930: ==================================================== WAT ER ALZOO VERDER IN DE STAD OMGING. Moeten we het eigenlijk nog aandikken, lezer, hoe het in de stad geweest is? U weet natuurlijk net zoo goed, misschien nog beter, dat 25 September een echt gezellige feestdag geweest is, dat 25 September uitgeblonken heeft door uitbundige en toch stemmige pret, wat zeker niet het minste te wijten is aan het bezoek van onze Koningin. Ieder rechtgeaarde Oranje-klant was gewoonweg enthousiast, enthousiaster dan een Dordtenaar gewoonlijk pleegt te zijn. Men ontdooide als het ware‚ als de koninklijke auto passeerde, van waar uit H.M. en Prinses Juliana minzaam en onvermoeid groetten. En was de koninklijke familie dan weer voorbij, dan holde dan rende eenieder weer naar de volgende straat om het schouwspel nog eens te zien. Maar is het wonder, dat men elkaar verdrong om te wuiven en roepen? Neen immers. Hoe lang is het nlet geleden, dat onze, landsvorstinne de oude Merwestad officieel bezocht? Toen was zij nog niet volwassen, nog niet de vrouw, die met zoo'n wijs beleid Nederland zou regeeren. Doch het is nu overduidelijk gebleken dat de echte Oranje-gezindheid nog lang niet bij ons volk verdwenen is, al loopt iedereen er niet mee te koop; dat de Dordtenaren toch nog lang niet zoo van karakter zijn, als zwartgalligen wel eens beweren. Alleen die hulde maar, die er telkens zoo spontaan en hartelijk uit kwam, was al genoeg om 25 September tot een waren feestdag te maken. Het aantal vlaggen en banieren, dat gisteren uitgestoken is, was enorm. Weer iets, dat feestelijk en typeerend is. En last not least was het weer prachtig, ondanks de bange verwachtingen die men reeds dagen van te voren koesterde. ’t was, alsof Pluvius speciaal voor dezen dag eens genade gebruikte, al heeft hij een enkel keertje nog wel van zijn bestaan doen weten. Een enkel klein buitje, af en toe groote dikke wolken, dat was alles. Maar verder heeft men volop kunnen genieten van alles, wat er al zoo in Dordt te koop was. En dat was heel wat, behalve reeds het Koninklijk bezoek, waar van wij reeds gisteren uitvoerig melding maakten. In de eerste plaats mogen hier zeker wel genoemd worden de concerten en ommegangen door de zes muziekkorpsen: De Bazuin, het Pijperkorps Jubal, Dordrechtsch Harmoniekorps, Kunst na Arbeid, Dordechtsch Fanfarekorps en Soli Deo Gloria. Natuurlijk mocht dit alles zich in de gewaardeerde belangstelling van het opkomend geslacht verheugen. De historische optocht, die de lezers elders in dit blad beschreven kunnen vinden, werkte natuurlijk ook in alle opzichten opwekkend. De belangstelling hiervoor was enorm. De stoet, die door en door 17e eeuwsch was, werd echter gevolgd door een droevig-modernen troep feestgangers, die meer gecharmeerd waren op de tonen van de muziekkorpsen dan het tromgeroffel der antieke tamboers. Dat hier en daar genoeg opmerkingen gemaakt werden over de waardige poorters en krijgslieden, terwijl de hooge pieten al evenmin verschoond bleven van den soms twijfelachtigen lof, valt te begrijpen. Dat neemt echter niet weg dat de optocht zeer zeker in den smaak viel van eenieder. De 's avonds gehouden muzikale wandelingen door de korpsen Dordrechtsch Harmoniekorps‚ Kunst na Arbeid Soli Dei Gloria en Dordrechtsch Philharinonisch Orkest, werden begrijpelijkerwijs ook ten zeerste geapprecieerd. Hoe? Dat weet de lezer zelf ongetwijfeld het beste. Evenzoo het concert, dat van 8 uur tot half 10 gegeven werd in het Oranjepark door het Dordrechtsch Fanfarekorps. Natuurlijk hebben we ook eens een kijkje genomen bij de buurtvereenigingen, waar feest gevierd werd. Dat er goed gefulfd is, is zeker. Het was overal waar men kwam, heel gemoedelijk en gezellig. En als we de buurtvereenigingen noemen, dan moeten we zeker in de eerste plaats noemen de buurtveredenigjìing Hoogt die met haar enorm programa, dat den geheele dag vorderde, ongetwijfeld haar leden een pracht dag heeft bereid. Vanavond worden door die vereeniging de feestelijkheden besloten met een revue, opgevoerd in Centraal gebouw Eisen en getiteld: Wat zeg je nou van de Hoogt? De Sarisgang was evenals andere jaren ook deze keer lang niet mis. 's Middags kinderspelen, tractatie's, avonds aardige effectvolle verlichting. Is het wonder, dat daar veel publiek geweest is? De Vriesestraat, een nieuwelinge in de rij van buurtvereenigingen, heeft zich al dadelijk van haar beste zijde doen doen kennen, door een bioscoop voorstelling en tractatie. Een prachtprogramma dus, waarvan de jeugd gesmuld heeft. Verder was de feestvreugde enorm in het Papeterspad. En dan nog het groote aantal vereenigingen, dat nog wat voor de komende dagen in het vet heeft. Onze lezers zien dus, dat de buurtvereenigingen zich dit jaar buitengewoon hebben en nog zullen doen gelden; waarvoor we niets anders dan lof kunnen hebben. Als krant echter, die van alles wat geeft, mogen we echter ook niet nalaten een en ander te zeggen over de stad in het algemeen. Feestvreugde heerschte overal waar je maar kwam. De jeugd heeft al zeker niet op een houtje zitten bijten. Dat verzekeren wij U. Overal papieren mutsen, vlaggetjes, lawaai-instrumenten, de traditioneel geworden rieten wandelstokjes van een dubbeltje. Arm in arm hossen was strijk en zet, soms met groot gevaar voor de meer bejaarde wandelaars, die op den duur wijselijk het veld ruimden voor die uitgelaten troepen. Een speciale plaats van vermaak vormde echter dat gedeelte van de stad, wat zich rondom Ary Scheffer uitstrekt. Snelfitografen rezen er als paddenschoelen uit den grond. Een paar slangenmenschen legden daar kalmpjes de beenen in den nek, liepen dan op handen in het rond en voerden meer dergelijke interessante toeren uit. Tot groote verwondering van het publiek. Verder werd er gegoocheld, er ratelde een rad van avontuur, waar je voor 10 heele centen 25 reepen chocolade kon winnen, enz. enz. Jammer genoeg echter was er ook gelegenheid tot dobbelen en de kerel, die hiermede zijn kostje trachtte teverdienen, had het maar al te druk. Was dit toegestaan door de autoriteiten? Het komt ons onbegrijpelijk voor, temeer, daar er vrij grof gegokt werd. Doch het is o.i. toch ook wel de eenige wanklank, die zich daar heeft doen hooren. Muziek was er natuurlijk overal volop, tot verhooging van de algemeene vreugde. Werkelijk, het was in de stad allergezelligst en velen zullen daarop ongetwijfeld met genoegen terug zien. Tenslotte heeft het vuurwerk op het Sportpark Reeweg duizenden menschen getrokken, ondanks den regen, die al was gevallen en nog viel. Het vuurwerk, dat dit jaar gegeven is, overtreft o.i. alle voorgaande. De regen had blijkbaar niet veel kwaad gesticht, want vrijwel alles ontbrandde. Een pracht collectie vuurpeilen ís afgestoken, schitterende zonnen en fonteinen, oogverblindende Niagara-watervallen van vuur hebben we bewonderd, alles doorspekt met donderende knallen. Buitengewoon aardig echter, was het stuk, dat een roeiboot met een drietal roeiende mannetjes te zien gaf, terwijl het slotstuk, een groote zeeboot, geflankeerd door het portret van H. M. de Koningin, en de toren van de groote kerk, en met als onderschrift: Opening zeehaven, een geweldigapplaus ontlokte. Ja, het vuurwerk vormde ongetwijfeld een waardig besluit aan dezen prachtigen 25 Septemberdag. Tot na middernacht duurde de feestvieríng voort. Wij zijn er van overtuigd, dat de opening van onze nieuwe Zeehaven hier op schitterende wijze gevierd is. Vindt U dat ook, lezers, ja of neen? DE DRUKTE OP 25 SEPTEMBER. Natuurlijk zijn het niet uitsluitend Dordtenaars geweest, die gisteren feest vierden. Ook vele Rotterdammerlingen en Bredanaars kwamen zich verlustigen in alles, wat hier te koop was. Het was een mengeling van boeren, burgers en buitenlui, in totaal ongeveer 100.000 menschen, die etend, pratend, lachend, ‘schreeuwend, zingend, enz. de Dordtsche straten overbevolkten. Overbevolkten? Ach, neen immers. Hoe kan 't. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Het parkeerterrein aan de Wijnstraat is overstroomd geweest met auto’s. De café’s en lunchrooms puilden uit, waarvan vooral ’s avonds tegen 12 uur de gevolgen zichtbaar waren. De verlichting trok natuurlijk ook weer haar publiek. Alleen begon het ’s avonds jammerlijk te regenen, met het gevolg, dat de menschenmassa wel wat eerder van de straat was weggevaagd dan bij goed weer het geval zou zijn geweest. Niet lang na 12 uur waren de laatste kreten van de feestvierders en die van hen, die te veel van het edele druivensap genoten hadden, gestorven. 25 September eindigde al vroeg en ging uit als een nachtkaars. --The End--
meld misbruik
Ton Waalboer 4 jaar geleden
The Day after, part III:
==================================================== Uit de Dordrechtsche Courant van 26-09-1930: ==================================================== HISTORISCHE OPTOCHT. Voorstellende het bezoek van Z. H. Prins Frederik Hendrik aan Dordrecht anno 1631. Dat aan een eenigszins grootsch opgezet feest een optocht niet ontbreken mag, 't kan als bekend verondersteld worden. Waar de feestweek in Dordt feitelijk echter een drieërlei karakter heeft. t.w.: 1e. Een huldiging aan den genialen Amerikaanschen uitvinder Edison; 2e. De opening der Zeehaven; 3e. De komst van de Koninklijke Familie; stond men voor een vrij moeilijke keuze. Immers, naar aanleiding van no. 1 had men, evenals zulks in Amsterdam is geschied, een lichtstoet kunnen samenstellen, weergevende de ontwikkeling en toepassing van licht en electriciteit in den loop der eeuwen; ten opzichte van no. 2 ware het zeker leerzaam en interessant geweest een stoet te formeeren, waarin de handel en nijverheid van Dordt, van de vroegste tijden af, in beeld werd gebracht. Noch aan no. 1. noch aan no. 2 schijnt men echter de aandacht geschonken te hebben, met ’t gevolg, dat no. 3, als zijnde een vervolg op Van Randwijks tooneelstuk: — „De Stedendwinger", en bedoeld als hulde aan H.M. de Koningin en Haar Doorluchte Voorzaten, het eenige punt van bespreking moet hebben uitgemaakt bij hen, die met de regeling van dit deel der feestelijkheden waren belast. VOORBEREIDENDE MAATREGELEN. Zoowel de Oude Kazerne op de Buiten Walevest als de Kweekschool voor Onderwijzers waren geheel als kleedkamer en kapsalon ingericht. Toen we ’s middags aldaar een kijkje gingen nemen, heerschte er een gezellige drukte, ondanks den vreeselijken chaos, die overal te zien was. Tafels en banken waren belegd met alle mogelijke kleedingstukken, de gangen en portalen stonden vol kisten, afgezonden door de firma's Serre en Mulder. resp. uit A'dam en Utrecht, en ten deele nog gevuld met kurassenten helmen, pluimhoeden en halsbergen, kragen en handschoenen, enz. enz. Langs de muren degens en pieken, hellebaarden en musketten, vlaggen en blazoenen. Hier was men zich aan ’t costumeeren, daar waren de kappers Koch uit Dordt en Kievit uit Rotterdam met hun bedienden druk in de weer om te kappen en te grimeeren, terwijl de firma O. de Wiljes alhier er voor zorgde, dat de deelnemers en deelneemsters geen dorst behoefden te lijden, want gratis werd aan allen thee verstrekt. En, om de personen te vereeuwigen, werden door verschillende fotografenkiekjes genomen op ‘t voorplein van de school. Vroolijk gelach steeg op uit de verschillende groepen, prettige gezichten zag men overal — men wist immers, dat straks de gezichten verstard moesten zijn, en in overeenstemming met de rol, die men in deze maskerade spelen zou? DE OPSTELLING VAN DEN STOET. Te 4 uur had op de Binnen Walevest de opstelling van den optocht plaats. Daartoe uitgenoodigd door den Voorzitter Van het Comité, den heer A. Bisschop, begaven allen zich naar hun plaatsen, aangewezen door bordjes, vermeldend ‘t nummer van hun groep. Dat de regeling aan goede handen was toevertrouwd, bewees wel de buitengewone orde en vlugheid, waarmede de plaatsen door de onderscheidene gecostumeerden — 450 in getal — werden ingenomen, en waarbij natuurlijk de comité-leden hunne bijzondere hulp verleenden. Het zonnetje, dat van den vroegen morgen af al zoo heerlijk had geschenen, begaf zich een oogenblikje schuil achter donkere wolken, en weldra viel de regen in groote druppels neer. Gelukkig duurde het buitje maar kort, zoodat de opstelling er niet door werd vertraagd. DE OPTOCHT. Tegen kwart voor 5 stelde de stoet, voorafgegaan door het Stedelijk Muziekcorps, zich in beweging. Vroolijk schetterde het koper langs de huizenrìjen, de lucht vervuilend met opwekkende, blijde klanken. En op dien vroolijken cadans bewoog zich de kleurige stoet over de Engelenburgerbrug en het Groote Kerksplein, toen plots halt werd gehouden. Men bleek zich n.l. een beetje in den tijd vergist te, hebben, want de Koningin had den vastgestelden rijtoer nog niet volbracht, toen de optocht zich reeds in beweging zette. Eindelijk, na een half uur wachten, — een pauze, die niet humeurig op de menschen, doch wel op de paarden scheen te werken, want de dieren trappelden van ongeduld om met hun doorluchte berijders voor de Lands-Vorstinne te verschijnen — eindelijk dan verkondigde een klaroenstoot, dat de Koningin was gearriveerd en de stoet kon verder trekken. En zoo trok dan de kleurrijke optocht door Dordrechts bont versierde straten, aangestaard door duizenden oogen, die met verbazing en bewondering blikten naar dat caleidoscopisch geheel. Stelde het begin van den stoet voor de regeering van Dordt in ’t begin der 17e eeuw, met schutterijen, schout en schepenen benevens een praalwagen, waarop de Stedemaagd troonde, omgeven door een zestal jongedames, bedoeld als allegorische figuren en voorstellend: Handel, Scheepvaart, Visscherij, Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen, met de daarbij behoorende attributen; het middelste stuk van den optocht werd gevormd door H.H. Prins Frederik Hendrik Van Oranje-Nassau en diens gemalin H.H. Amalia van Solms, Prinses van Oranje-Nassau, beiden vergezeld van verwanten, hofdames, pages, en een aantal tot den hofstoet behoorende personen. Het staartstuk was weer samengesteld uit lieden, betrekking hebbend op Dordtsch geschiedenis: Raden, Goede Lieden van Achten, Gilden, Burgervendels, Pensionaris, en een aantal burgers en burgeressen. Van heinde en verre was men gekomen om de Koningin te zien en den optocht te bewonderen. Hoe kan het ook anders! Voor ons nuchtere menschen, die slechts materieele belangen kennen, is zoo’n kleurrijk geheel uit lang vervlogen tijden een zinnestreeling, een weldaad voor het oog. Die lange slepende gewaden van zijde en fluweel met goudbrocaat doorwerkt; die felle en toch zoo harmonische kleurencombinatie; die golvende lokken, waarbij de lang-beveerde-hoed zoo coquet afstak, ze mogen thans, in onze eeuw van electriciteit, van overhaasten spoed, afgedaan zijn, onwillekeurig maken we, bij het zien ervan, vergelijkingen tusschen het nu en thans. En dan vallen die vergelijkingen niet altijd uit in ‘t voordeel van het „nu". Dat liet ook deze optocht ons weer in ruime mate zien en we zullen niet de eenigen zijn, die genoten hebben van ’t fraaie kleurenspel, dat ons is te aanschouwen gegeven. Dit alleen hebben we ons zelven afgevraagd: Als Stadhouder Frederik Hendrik in 1631 in Dordt is geweest, zou het ons ten zeerste verwonderen, indien het aantal personen, dat zijn gevolg uitmaakte, zoo groot is geweest als thans door Dordrechts straten is getrokken. Er liepen n.l. personen mee, waarvan we haast zeker zijn, dat ze niet tot den stoet kunnen behoord hebben, zelfs niet om hem te completeeren. Maar, dat daargelaten, moet gezegd worden, dat er bijzonder veel werk is gemaakt van de costuums — schoeisel uitgezonderd —; dat de commissie een goed werk heeft gedaan om een episode uit Hollandsch Geschiedenis —— en speciaal uit de geschiedenis van onze goede stad -— af te beelden. Daarvoor kunnen we niet dankbaar genoeg zijn! Vermelden wij nog, dat in de kleedlokalen (Gem. Kweekschool en Oude Kazerne) door de fa. O. de Wiljes gratis thee en koffie geschonken werd, terwijl de fa. Van Zanten limonade verstrekte.
meld misbruik
Ton Waalboer 4 jaar geleden
The Day after, part II:
==================================================== Uit de Dordrechtsche Courant van 26-09-1930: ==================================================== HET GALADINER. In de vorstelijk versierde zaal van Kunstmin begon ’s avonds te half acht de feestmaaltijd. Behalve Z.K.H. Prins Hendrik en Minister Reymer zaten aan, Z. ex. Jhr. van Karnebeek, commissaris der Koningin en Minister van Staat, leden van Ged. Staten, de burgemeester van Vlissingen, Schiedam, Zwijndrecht, Sliedrecht enz.‚ directeuren van groote ondernemingen op industrieel, scheepvaart en handelsgebied, leden van den raad, leden van de venschillende feestcommissies en alle buitenlandsche gasten, waaronder de Ober Regeerungsrat der Rijnprovincie. de voorzitter der K. v. K. van Straatsburg enz. Totaal nemen aan het diner deel ruim 200 gasten De burgemeester sprak aan tafel ‘n rede uit, waarin hij allereerst Z.K.H. Prins Hendrik verwelkomde en de buitenlandsche gasten. In ’n drie-talige toast verzocht hij vervolgens te drinken op de staatshoofden van de naties door de aanwezige gasten vertegenwoordigd en op den voorspoed van die volken. Te voren was reeds een dronk op H. M. de Koningin uitgebracht. Spr. richtte zich vervolgens tot Prins Hendrik, Minister Reymer en Jhr. van Karnebeek. Ook tot de buitenlandische gasten. Hij hoopte dat het samenzijn, dat geen politiek karakter draagt, de banden van vriendschap tusschen de verschillende volken onderling zou versterken. Spr. sprak vervolgens in hun eigen talen de Duitschers, Franschen, Zwitsers en Engelschen toe en betuigde er daarna zijn leedwezen over, dat Antwerpen's burgemeester, Dr. van Cauwelaert, niet aanwezig kon zijn. De burgemeester noemde nu verschillende ingekomen telegrammen op, waarna hij besloot met een dronk uit te brengen op het welzijn der vooraanstaande Nederlandsche en buitenlandsche gasten. De volgende spreker was Minister Reymer, die de zeer prachtige redevoering hield. Hij memoreerde o.m. de prachtige samenwerking tusschen gemeentebestuur en Rijkswaterstaat en wenschte Dordt op dezen belangrijken dag toe, dat de Zeehaven aan alle gewenschte verlangens zou voldoen. Spr. verzekerde dat wil ons land floreeren, niet alleen de wegen te land maar ook die te water verbeterd moeten worden en de regeering zeker daartoe zal meewerken. Verder gaf hij te kennen dat de regeering ten opzichte van Dordt royaal uit zal voeren wat door de welgevende vergadering is vastgelegd. De ingediende begroeting geeft daarvan wel het bewijs. Met een woord van warme hulde aan Dordt besloot de Minister zijn rede, die zeer werd toegejuicht. Na Wethouder Dicke sprak dr. Tucks, Ober Regeerungsrat der Rijnprovincie. Van zijn rede vermelden wij, dat hij wenschte dat de verschillen en geschillen tusschen de volken genivelleerd werden, terwijl hij verzekerde dat Duitschland wenscht zijn goede nabuurschap in stand te houden. Vervolgens bracht wethouder Van Huiden hulde aan de heeren Van Gijn, de Kanter en Jansen Maneschíjn de promotors van de Zeehaven en memoreerde o.a. het werk van den heer Hoogstra en de verschillende uitvoerders van het Zeehaven plan. De Ober Regeerungsrat van Bazel, G. Wenk, bracht Zwitsersche felicitaties. Hij wenschte o.m. dat de Rijn geen scheiding, maar verbinding tusschen volkeren van Europa bracht. Vervolgens spraken nog mr. Pany, chairman of the Public shipping Exchange, Londen, de voorzitter van de K. V. K. uit Straatsburg, de heer Helding voorzitter der Amsterdamsche K. v. K.‚ burgemeester Stulemeyer van Schiedam en mr. dr. Frowíjn, directeur der Staatsmíjnen, Heerlen. Deze betoogde dat de mijnen langs de Nederlandsche wegen moeten afvoeren en pleitte er voor dat de grootindustríe met de Nederlandsche Haveninrichtingen moet samenwerken. Ook sprak nog de heer Jansen voorzitter der K. V. K. voor de Mijnstreek. Alle Rotterdan overheidspersonen lieten verstek gaan. Zij waren althans op dezen dag niet naar Dordt gekomen. Concurrentievrees? Vandaar dat we de rede van den vertegenwoordiger der Rotterd. K. v. K.‚ die we als ’n uitlating der Rotterdamsche handelskringen moeten beschouwen, meer uitvoerig laten volgen. De heer v. d Lugt merkte o.m. het volgende op. Een woord van diep respect voor het werk, dat met zooveel geestdrift hier tot stand gebracht werd, komt ook de K. v. K. en F. voor Rotterdam uitspreken. Handel, Nijverheid, Scheepvaart, ondernemingen met scheepvaart verbonden, ontwikkelen zich daar, waar economisch gunstige voorwaarden geboden worden voor de resultaten van hun streven en arbeid, en inderdaad zijn door den verbeterden vaarweg haar Dordrecht en den aanleg van uw modern geoutileerde haven perspectieven geopend, die de hier reeds aanwezige ontwikkelingsmogelijkheden krachtig kunnen bevorderen. Verbetering van verkeerswegen naar een haven zal haar altijd ook nader binnen de werkingsfeer van andere havens brengen; zeker doet het geval zich voor met de nieuwe Dordtsche haven en Rotterdam, beide in hetzelfde zeehavengebied, tusschen Hoek van Holland en Dordrecht gelegen. Een groote toekomst kan voor dat heele gebied weggelegd zijn, zoo rijk aan terreinen voor industrieën, door vaarwegen voor schepen van allerlei typen omsloten. Voor industrialisatìe toch zijn alle factoren aanwezig, en van haar zal veel voor de toekomst der zeehavens in dit gebied afhangen. Reeds werd een groot deel van het nationale vermogen aan dit gebied vastgelegd, maar niettemin spreekt de K. V. K. en F. voor Rotterdam als hare overtuiging uit, dat verdeeling van economische krachten over dit ruime gebied voor geen der deelen verspilling behoeft te zijn, indien in onderling verband als één geheel de verdere ontwikkeling kan plaatsgrijpen. Een dronk gewijd b.v. aan de ontwikkeling van dit heele gebied als een nationaal belang, waarop door de energie van Dordrecht thans alle oogen gevestigd zullen zijn. Te ruim half twaalf was ‘t grandiose gala-diner beëindigd. Buiten Kunstmin wachtten nog velen op het vertrek van Z.K.H. Prins Hendrik. BLOEMEN VOOR HET GEMEENTEBESTUUR. Behalve veel felicitaties mocht het gemeentebestuur eenige prachtige bloemstukken ontvangen. O.m. van de N.V. Basaltine Tegelfabriek, Rotterdam en de Basalt Mij. te Rotterdam. BOOTTOCHT. Heden maakte de genoodigden der gemeente den reeds gepubliceerden boottocht per s.s. „Mecklenburg". Gistermiddag bij het vertrek van de Koninklijke Familie, is de Commissaris Van Politie, de heer A. J. Heuff, door Baron van Geen voorgesteld aan H. M. de Koningin, die haar ingenomenheid betuigde over de uitstekende ordemaatregelen, door de Politie genomen, en door Baron Baud aan H. K. H. Prinses Juliana, die zich eveneens eenigen tijd met den Commissaris van Politie onderhield. TRACTATIE. Door de commissie voor kinderfeestviering werden de oudjes van het Hervormd Bestedelingenhuis onthaald op heerlijke gebakjes. Hartelijk dank namens de oudjes voor de heerlijke versnapering.
meld misbruik
Ton Waalboer 4 jaar geleden
The Day after, part I:
==================================================== Uit de Dordrechtsche Courant van 26-09-1930: ==================================================== HET KONINKLIJK BEZOEK. Een dag die nooit vergeten zal worden. Voorbij is een onvergetelijke dag, 'n dag, die nooit uit het geheugen zal gaan van hen, die hem mochten meemaken, de dag van de triomphale ontvangst van onze Koningin, Prins en Prinses. 'n Dag, overvol met prachtige momenten. We denken dan aan de werkelijk Koninklijke intocht met de vlaggengroet, aan de ontroerende kinderhulde en aan de eerste aankomst ten raadhuize, toen de opeengedromde menigte spontaan het Wilhelmus zong. Zoo druk was ‘t daar, dat de persauto niet verder kon en de journalisten zich door het menschenkluwe, dat de Voorstraat vulde, moesten heenwringen. Machtig was ook de aubade, met het grandiose slot het oude Wilhelmus, dat door duizenden en duizenden meegezongen werd. De dirigent Ed. Erdelmann werd bij H. M. ontboden en door haar gelukgewenscht. Hulde aan hem, voor zijn meesleepende compositie en aanvoering. Lof ook aan de „Bazuin”, die accompagneerde. Voor we ons verslag van gisteren vervolgen, nog eenige mededeelingen. Ten eerste over de Koninklijke stoet. Deze werd geopend door den burgemeester in ambtsgewaad. Daarna volgde de auto met de Koningin, Prins en Prinses. Het gevolg sloot het cortège. Tot het gevolg behoorden: Gravin van Lynden van Sandenberg, grootmeesteres van H.M. ; Baronesse Schimmelpenninck v. d. Ooyen, hofdame van H. M. ; Baronesse Bentinck, hofdame van Prinses Juliana ; Graaf Dumonceau grootmeester van het Huis der Kon. Fam. ; Baron Bentinck, 1e stalmeester van H. M. ; Baron van Geen, kamerheer en particulier secretaris van H. M. ; Baron Baud, kamerheer der Prinses ; Kapitein van Kesteren, adjudant der Kon. ; Kapitein Phaft, ordonnance-officier van H.M. ; Luitenant ter zee Termijtelen, adjudant. Van den Prins. De Commissaris der Koningin, Minister van Staat, Jhr. Van Karnebeek bevond zich mede in het gevolg. De heren waren allen in ambtsgewaad. De Koningin was gekleed in grijzen mantel en hoed, waaronder lila robe, en de Prinses met rheseda mantel en gele stroohoed, terwijl de Prins het gala-uniform van admiraal droeg. Vervolgens een woord van lof aan de politie, die bewees haar taak aan te kunnen. Dank zij de voorbeeldige afzetting en het ingespannen werken van hoog en laag kwamen stagnaties niet voor. 't Was 'n zware dag, maar 'n dag, die het Dordtsche Politiecorps eer aan bracht. Ook het publiek dient geprezen voor zijn gedrag. Welwillend werd in den regel het advies der agenten opgevolgd. En kwam het soms voor dat enthousiasme de afzetting verbrak, dan toonde men zoo’n aanpassingsvermogen dat de politie niet veel last had om het verband te herstellen. Zooals we reeds mededeelden — we gaan zoo zoetjes aan ons verslag vervolgen — maakte de Kon. familie van ‘t Groothoofd de reis naar de Zeehaven per inspectievaartuig van de Visscherij. Aan boord hiervan bevonden zich behalve de Kon. familie met gevolg, o.a. onze burgemeester, de wethouders Dicke en Van Huiden, de heer Hoogstra, onze havenmeester en directeur van het Havenbedrijf. Bij den gang naar het Baldakijn, begeleidde onze burgemeester de Koningin, wethouder Dicke de Prinses en wethouder Van Huiden den Prins. Prachtig was ’t moment waarop H.M. de handle overhaalde. De kranen gingen toen in vol bedrijf, zij sloegen kolen over, reden heen en weer, en deden al het werk wat des kraans is. Geruimen tijd sloeg de Koningin het Zeehavenbedrijf in gang gaande. Zeer aardig was ‘t dat de radioluisteraars de gesprekken tuschen Koningin en Burgemeester vrijwel konden volgen en dus vernamen dat H.M. zeer verrast was door ’t ongewone tafereel. Gedurende de bezichtiging van de haven outillage regende het even. Desalniettemin bleef de Koninklijke familie het interessante schouwspel gade slaan. Vermelden wij nog, dat onder de gasten aan boord van de Mecklenburg, zich minister Reymer bevond. DE RONDRIT OF DE TRIOMPHTOCHT. De groote rit, die de Koninklijke familie door Dordt maakte is een triomphtocht in den waren zin des woords geworden. Immers langs den weg die gevolgd werd, stonden, in den regen, rijen dik de Dordtenaren en inwoners van de omliggende gemeenten, die met ontzettend enthousiasme van hun gevoelens jegens de Koninklijke familie blijk gaven. Geven wij hier eenige indrukken van den triomphtocht, die geschiedde volgens den reeds gepubliceerden weg. Na een rit in snel tempo langs de Kilkade kwam de Koninklijke stoet in de Zeehavenlaan, waar het publiek al in drommen langs de kanten stond. Langzaam werd vervolgens Krispijn doorkruist, tot op den Krispijnschenweg waar door de jongedames A. Mantingh en T. Jansen Maneschijn Koningin en Prinses bloemen werd aangeboden. Langs publiek in dubbele rijen langs den weg, werd de tocht vervolgd. Onder hoerageroep en gejuich van de ontelbare vele Oranjeklanten, op den Sluisweg ging weer ’n witte vlag op. De kinderen van de buurtver. ‚‚Hoogt”, stonden hier langs den weg geschaard. Onder gejuich van de Hoogtmenschen ontvingen Koningin en Prinses bloemen. Verder ging ’t. Steeds daverend enthousiasme. In de Prinsenstraat bij het diaconessenhuis, halt! De zusters J. C. en C. Van Glabbeek offreerden bloemen. Gejuich, hoera-geroep. De zege-stoet ging dan langs de havens. Gravenstraat en Voorstraat. Voor het gebouw Pictura, — stop, want namens Pictura — het bestuur was aanwezig, o.a. architect Van Bilderbeek en Leen Verhoeven — boden 2 aanwezige kinderen geurige bloemruikers aan. Op de Voorstraat stonden de menschen rijen dik, zoo ook in de Vriesestraat. Maar het maxibuurten den Kromme Elleboog en Wolfstraat. De betuigingen van aanhankelijkheid die de Kon. Familie hier ontving waren treffend. In de Nieuwstraat werd gestopt voor de Barmhartigheidspost van het Leger des Heils. De oude verpleegden zongen hier „Dat ’s Heeren Zegen op U daal.” Weer bloemen. Ongekend was hier de vreugde. Trouwens overal waar de Kon. stoet passeerde. Zoo in ’t Steegoverstraat, waar voor ’t Hof bloemen geschonken werden en in de Museumstraat, waar de oude dames uit den prachtigen Hof de attentie hadden om prachtige bouquette aan Koningin en Prinses te schenken. Werkelijk wij komen woorden te kort om het enthousiasme te beschrijven. Zoo sterk was dit, dat zelfs de persauto's met nog niet gestild hoera-geroep ontvangen werden. Precies te kwart voor vijf was 't Museum van Gijn aan de Nieuwe Haven bereikt. Met bloemen stonden gereed Jet en Loes van Gijn. In 't museum werd een rondwandeling gemaakt, waarna de Kon. familie de thee gebruikte. Precies te 5.15 werd weggereden. Weer de herhaling van huldebetuigingen en hoerageroep. DE HISTORISCHE OPTOCHT. Reeds geruimen tijd voor kwart over vijf, het uur, waarop H.M. aan 't Stadhuis zou arriveeren om den Historischen Optocht gade te slaan, stonden duizenden te wachten op Stadhuisplein, Voorstraat en Lombard-brug. Maar trots het lange wachten was de spontaniteit in de verwelkoming van de Kon. Familie niet verminderd. En weer werd ‘t een grootsch moment toen Koningin, Prins en Prinses de trappen van het zoo inmooi versierde platform betraden. In de hal van het Raadhuis werden de leden van het hoofdcomité der feesten aan H.M. voorgesteld, voor de optocht naderde. Deze kwam op het vastgestelde tijdstip en trok toen langs de Kon. familie, die met zichtbaar welgevallen het historische schouwspel gadesloeg (zie voor ’t verslag van den stoet, elders in dit blad). Toen volgde het vertrek. Dit was grootsch. Hoera geroep en het uit volle borst zingen van het Wilhelmus. Steeds vriendelijk buigend en wuivend dankten Koningin en Prinses. De Prins salueerde. Langs opgepakte menschenmassas werd ’t Station bereikt. En ’t leek wel of Dordt van zijn vorstinne niet kon scheiden. ’n Orkaan van hulde, 'n sycloon van sympathie betuigingen, ontstond op het ontstellend volle Stationsplein. Zichtbaar ontroerd was H.M., die niet moede werd haar trouwe volk te bedanken. Maar aan het bezoek moest een eind komen. Uitgeleide gedaan door onzen burgemeester, vertrokken Koningin en Prinses. (De Prins bleef in Dordt ter bijwoning van het gala-diner). Maar voordat H.M. Dordrechts grond verliet, droeg zij onzen burgemeester op aan de burgerij haar bijzonderen dank te betuigen voor de zeer hartelijke ontvangst, die Haar zeer getroffen had. Dordt ontving zijn Vorstinne onbeschrijfelijk mooi. De triomphtocht was er het treffendst bewijs van. Nooit zullen wij, die er getuige van waren, dezen rit vergeten. Vijf en twintig September. De dag der dagen. Immers de zeehaven werd geopend door H. M. de Koningin, in Hooge tegenwoordigheid van Prins Hendrik en Prinses Juliana. ’t Was een prachtdag, terwijl het weer bijzonder meewerkte. Want pas na het Kon. bezoek begon het goed te regenen.
meld misbruik
Ton Waalboer 4 jaar geleden
Voorafgaande aan 25-09-1930:
============================================== ----- Uit de Dordrechtsche Courant van 20-09-1930: ============================================== HET KONINKLIJK BEZOEK. De animo voor den aan de Koninklijke familie te brengen Vaandelgroet blijkt zeer groot te zijn. Hoe kan ’t ook anders? Wij vernamen immers dat veel Chr. Vereenigingen, met hun banieren, tal van R.K. corporaties met hun fraaie kerkvaandels en wel evenveel neutrale vereenigingen, eveneens met hun vaandels en banieren Donderdag langs den weg geschaard zullen staan. Een der beste nummers van het huldigingsprogramma, zoo niet het beste is wel de aubade. Immers wat daarbij gaat gebeuren is, „made in Dordrecht". De dirigent, de welbekende directeur van Toonkunst, Eduard Edelmann, componeerde de muziek voor de Huldigingscantate, die door ‘n enorme massa kinderen en ‘n groot gemengd koor gezongen wordt. De schrijver van de Cantate is weer ‘n Dordtenaar, n.l. de heer P. H. Lebret. Ons kranig muziekkorps „De Bazuin” voert de begeleidende muziek uit. Zelden we te veel „Made in Dordrecht?" ’t Is reeds bekend, dat de gasten en genoodigden van het gemeentebestuur de openingsplechtigheid van de Zeehaven bijwonen aan boord van het s.s. „Mecklenburg" De Historische Optocht zullen zij zien van af drie salonbooten, die aan de Merwekade gemeerd liggen. De tocht Zeehaven—Merwekade nu wordt per salonboot gemaakt. Naar wij vernemen zullen H.M. de Koningin bij haar bezoek aan Dordrecht door de Zwijndrechtsche Oranjevereeniging bloemen worden aangeboden. DE SEPTEMBER-FEESTEN Verschenen is de feestgids voor de komende feesten. Het uitvoerige boekje, in een omslag ontworpen door Louis de Leeuw, bevat een volledige beschouwing van het officieele programma dat wij deze week publiceerden, geeft tevens een overzicht van het werk der buurtvereeniging, biedt aan een beschrijving van tooneelspel en historische optocht en opent met een voorwoord van den burgemeester. Daar we veronderstellen dat een ieder zoo’n feestgids koopt, meenen wij goed te doen maar niets uit ’t boekje, dat alle mogelijke inlichtingen geeft over te nemen.
meld misbruik
Ton Waalboer 4 jaar geleden
Voorafgaande aan 25-09-1930:
============================================== Uit de Dordrechtsche Courant van 17-09-1930: ============================================== Te kwart over een reeds komen H. M. de Koningin en Prinses Juliana met hun gevolg per trein in Dordrecht. Of Z. K. Prins Hendrik mee komt, is nog niet bekend. Aan ‘t station staat opgesteld een eerewacht, gevormd uit het korps Pontonniers en Torpedisten. Na de officieele begroeting wordt direct naar ’t Raadhuis gereden. Langs een gedeelte van den weg, die de stoet volgt -—— Stationsweg, Johan de Wittstraat, Bagijnhof, Voorstraat, Lombardbrug —— staan de vereenigingen, die aan den vaandelgroet deelnemen, geschaard. Voor ’t Raadhuis is wederom een eerewacht, nu van den Bijz. Vrijwilligen Landstorm, present. ONTVANGST TEN RAADHUIZE EN AUBADE. In de Raadzaal worden de Koninklijke gasten door den Raad ontvangen. Deze plechtigheid zal een half uur duren. Te 2.05 uur wordt van het Raadhuis weg gereden langs de Lombardbrug, rechts Voorstraat, Groote Spuistraat, Spuibrug, Spuiweg, links Singel, Beverwiijckstraat, voormalig ziekenhuis, om op het Beverwijckplein de aubade, die onder leiding van dan heer Ed. Edelmann door 1500 kinderen en 700 zangers en zangeressen gebracht wordt, te aanhooren. Deze aubade zal ongeveer een kwartier in beslag nemen. Voordat de Koningin naar 't Groothoofd gaat, zal zij een groet van 4000 kinderen in ontvangst nemen. Tevens zullen bloemen worden aangeboden. Van 't Beverwijcksplein wordt naar 't Groothoofd gereden volgens de volgende route: Matthijs Balenstraat, rechts Johan de Wittstraat, links Singel, Cornelis van Beverenstraat, Kon. Wilhelminastraat, Bleekersdijk, rechts Cornelis de Wittestraat, Kromhout, St. Jorisbrug, Steegoversloot, rechts Voorstraat, Nieuwbrug, Wijnstraat, Groothoofdspoort. DE OPENING VAN DE ZEEHAVEN. Aan ’t Groothoofd ligt een inspectie vaartuig van de Visscherìj gereed. Hierop zullen Koningin en Prinses zich inschepen om over de Oude Maas en door de doorgegraven Krabbe naar de Zeehaven te stoomen. Het schip meert aan de betonnen pier, waarop een baldakijn is opgeslagen. Aan de pier ligt tevens het s.s. Mecklenburg. Aan boord van dit vaartuig kunnen de buitenlandsche gasten en genoodigden de openingsplechtigheid van de Zeehaven volgen. Aan de andere zijde van de pier heeft het publiek toegang om eveneens van het ceremonieel getuige te zijn. H. M. de Koningin zal niet spreken, doch door ’t overhalen van een handle het teeken geven, dat alle machines, kranen, de drijvende en de brugkranen‘, in beweging worden gezet. De plechtigheid die te 3.30 uur aanvangt zal ‘n uiterst sober karakter dragen. Echter door veel vlaggen en dundoek zal vreugde over ‘t belangrijke feit geuit worden. De woorden, eventueel door anderen gesproken, worden door luidsprekers alom verstaanbaar gemaakt. RONDRIT. Te ongeveer 4 uur vertrekt Koningin en en Prinses per auto van de Zeehaven om ‘n rondrit door de stad te maken. Zooveel mogelijk zal iedere versierde wijk bezocht worden. Ook de Volkswijken en Krispijn. Voor de route zie verder. Om kwart voor vijf arriveert men aan het Museum Mr. S. van Gijn waar de tentoonstelling bezichtig en thee gedronken zal worden. DE HISTORISCHE OPTOCHT. Kwart over vijf wordt naar het Stadhuis gereden. Langs Nieuwe Haven, Roobrug, Gravenstraat, rechts Wijnstraat, Groenmarkt. Vischbrug, Voorstraat rechts, Lombardbrug, Stadhuis. Voor ‘t Raadhuis is dan een baldakìjn opgeslagen. Hieronder zullen Koningin en Prinses de Historische optocht, die voorstelt het bezoek binnen de veste Dordrecht in September 1631 van Frederik Hendrik, Prins van Oranje en Kapitein-Generaal der Unie en Zijn echtgenoote Amalia van Solms, zien voorbij trekken. De optocht zelve wordt opgesteld aan de Buiten Walvest en trekt langs Groote Kerksplein, door Groote Kerksbuurt naar ‘t Stadhuisplein. Hier wordt langs Koningin en Prinses gedéfìleerd, terwijl via Iombardstraat en Bethlehemplein de rondgang door de stad wordt voortgezet. De optocht komt in ieder geval over de Merwedekade, omdat daar gemeerd liggen drie schepen waarop de buitenlandsche gasten van Dordt en de genoodigden. En dan te kwart voor zes vindt het vertrek van Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana plaats. De "terugtocht" geschiedt aldus: Stadhuis, Lombardbrug, Lombardstraat, Bethlehemplein links, Raamstraat, rechts Bagijnhof, Johan de Wittstraat, Stationsweg. Het Feest in Dordrecht is dan nog niet afgeloopen. DINER EN VUURWERK. Immers om half acht wordt in Kunstmin de eere-maaltijd gehouden. Tot besluit van den dag der dagen volgt te tien uur in het Sportpark een grandioos vuurwerk. 25 September! De dag van het Koninklijk Bezoek. De dag van de openingsplechtigheid der Zeehaven. Voor Dordt de dag der dagen! Gefeest zal er worden. Door allen! Waardig! Opdat de 150 buitenlandsche gasten vertrekken met de wetenschap dat Dordt, ’t oude Dordt, zich uiten kan in prettig opgwekt maar waardig feestbetoon! TRACTATIE SCHOOLKINDEREN. Aan ’t bovenstaande kunnen we nog toevoegen, dat de schoolkinderen na afloop van hun huldebetuiging naar hunne resp. scholen terug gaan. Daar worden ze getracteerd en zullen ze een herinneringsplaat ontvangen. DE BOOTTOCHT. De gasten van het gemeentebestuur maken den volgenden dag, dus Vrijdag 26 September, met de „Mecklenburg” een boottocht door den Ouden en Nieuwen Waterweg van Dordt naar zee. Vertrek vindt te 9 uur v.m. vanaf de „Handelssteiger” plaats, terwijl de volgende route zal gevolgd worden : Dordtsche Kil, Haringvliet, Goereesche Gat, Noordzee, Rotterdamsche Waterweg, Oude Maas. Ongeveer half vijf zal de vaartocht beëindigd zijn. Dan is ook ’t feest definitief beëindigd. Eigenlijk niet, want de lichtweek duurt dan nog twee dagen. VOORPRET. Op 24 September hoopt de burgemeester de pers om half één aan een noenmaal in hotel Ponsen te vereenigen. Na afloop van den maaltijd wordt een bezoek gebracht aan de Zeehaven en het nieuwe bedrijf. DE LICHTWEEK. Met bewonderingswaardige ijver wordt aan de Lichtweek versieringen gewerkt. Zoo was men hedennacht te half een, één uur nog druk bezig in de Voorstraat plafonnières van lampen op te hangen. De afsluiting van het Scheffersplein, die bijna voltooid is, verdient bewondering. Evenzoo de versiering van de Johan de Wittbrug. DE HISTORISCHE OPTOCHT. Deze zal onderstaande route volgen: Binnen Walevest, Engelenburgerbrug, Grotekerksbuurt (Opstelling) , Stadhuis, Lombardbrug, links Voorstraat, Visbrug, Groenmarkt rechts, Wijnstraat, Boomstraat, Merwekade, Bleijenhoek, Riedijk, Voorstraat, Visstraat, Bagijnhof, Johan de Wittstraat, Singel links, Bleekersdijk, Koningin Wilhelminastraat, Cornelis van Beverenstraat, Singel rechts, Spuiweg rechts, Groote Spuistraat, Voorstraat links, Lange Gelderschekade, Engelenburgerbrug, Nieuwe Haven, Vlak, Buiten Walevest (Ontbinding). DE GROOTE RIJTOER. Bij de groote rondrit, die de Koningin en Prinses Juliana zullen maken worden de volgende straten bezocht : Kilkade, rechts Rijksstraatweg, Zeehavenlaan, Patersweg, Albert Neuhuijsstraat, Josef Israëlsstraat, rechts Willem Marisstraat, links Brouwersdijk, Bosboom, Toussaintstraat, links Krischpijnscheweg (o.a. 4.10 uur) Overweg Spoorlijn. Spuijweg, links Singel, Sluisweg, Prinsenstraat, Leuvebrug, Lange Gelderschekade, Engelenburgerbrug, Nieuwe Haven, Roobrug, Aardappelmarkt, Gravenstraat, links Wijnstraat, Nieuwbrug, rechts Voorstraat, Vriesestraat, Lindestraat, links Kromme Elleboog, Nieuwe Lampetsteeg, rechts Kolfstraat, links Museumstraat, Nieuwstraat, links Voorstraat, Tolbrug, Groenmarkt, Vischbrug, Vischstraat, Bagijnhof, Vest links, Vriesebrug, Vrieseweg, Oranjelaan (linkerzijde), Stooplaan, Hallincqlaan, links Singel, St. Jorisweg, St. Jorisbrug, Steegoversloot, rechts Voorstraat, Nieuwbrug, links Wijnstraat, Gravenstraat, Aardappelmarkt, Roobrug, Nieuwe Haven, Museum van Gijn
meld misbruik
Ad Kliphuis 4 jaar geleden
Graag steek ik m'n vinger op. Doen Ton. Jammer dat ik nergens een foto van het volledige hoekpand Lange IJzerenbrugstraat/Binnen Walevest weet te vinden. De zijkant, rechts van het nog steeds aanwezige hek, doet nog enigszins er aan herinneren.
meld misbruik
Ton Waalboer 4 jaar geleden
De pakhuizen rechts werden in 1931 door woningen vervangen, terwijl dat hoekhuis verderop in 1935 vervangen werd. Het daarop volgende pand met dakopbouw is nog steeds te bewonderen.
Het is duidelijk dat de optocht hier niet in beweging is. Dat gebeurde in principe op twee punten, te weten, op de Binnen Walevest (opstelling) en op het Grotekerksplein. (De Dordrechtsche Courant van 17/9/'30 spreekt nog van een opsteling op het Grotekerksplein.) De organisatie had zich in de tijd vergist en moest even een half uurtje op het Grotekerksplein wachten totdat het Koninklijk gezelschap op het raadhuis was gearriveerd om het defilé af te nemen. Het zou ook een aanname van de journalist kunnen zijn en dat de organisatie de optocht, vanwege ruimtegebrek in de Binnen Walevest, alvast liet doorlopen tot aan het Grotekerksplein. Maar ook dat laatste is een aanname :) Als men er prijs op stelt wil ik wel het volledige verslag van die dag hier plaatsen. Laat maar weten.
meld misbruik
Ad Kliphuis 4 jaar geleden
Dank Ton. Binnen Walevest richting de Veersteiger. In de rug de achterkant van de panden aan het Blauwpoortsplein. Links voor het pand met de grote ramen de Lange IJzerenbrugstraat. Bijna alle panden zijn afgebroken en hier en daar een stukje gerenoveerd.
meld misbruik
Ton Waalboer 4 jaar geleden
De kwaliteit van de afbeelding is op 555_18534 een stuk beter.
Wanneer je daar de naam op de gevel kan ontwaren ben je al een stuk dichterbij.
meld misbruik
Ad Kliphuis 4 jaar geleden
Hallo Ton. De route was mij bekend en daar komt inderdaad het Korte-Lange Kromhout niet in voor. Ik heb lang zitten tobben omdat mij niets bekend van de Binnen Walevest er op voorkomt. Of de panden moeten afgebroken zijn, zie b.v. 556_1952 en 552_321342. Totdat ik 555_13472 tegenkwam en overstapte naar het Korte Kromhout: Kroningsfeesten Koningin Wilhelmina 1898. Hulptroepen gevraagd !!!
meld misbruik
Ton Waalboer 4 jaar geleden
De route van de historische tocht was als volgt:
Binnen Walevest, Engelenburgerbrug, Groote Kerksbuurt (Opstelling) , Stadhuis, Lombardbrug, links Voorstraat, Vischbrug, Groenmarkt rechts, Wijnstraat, Boomstraat, Merwekade, Bleijenhoek, Riedijk, Voorstraat, Vischstraat, Bagijnhof, Johan de Wittstraat, Singel links, Bleekersdijk, Kon. Wilhelminastraat, Corn. van Beverenstraat, Singel rechts, Spuiweg rechts, Groote Spuistraat, Voorstraat links, Lange Gelderschekade, Engelenburgerbrug, Nieuwe Haven, Vlak, Buiten Walevest (Ontbinden).
meld misbruik
Ad Kliphuis 4 jaar geleden
Korte Kromhout richting Noordendijk.
meld misbruik
Uw commentaar bij dit beeld

commentaar wordt direct op de site getoond

Neem het woord (6 letters) uit het plaatje over in het invulveld. Onleesbaar? Klik op het plaatje.
Sluit het Verborgen Museum