Zoeken

Buslijn 8 voor het traject Dordrecht - Hendrik-Ido-Ambacht

Afbeelding  552_307179

Collectie
Gemeentelijke Prentverzameling
Inventarisnummer
552_307179
Beschrijving
Buslijn 8 voor het traject Dordrecht - Hendrik-Ido-Ambacht
Geografie
Dordrecht
Datum of periode
01-01-1922  ‐  31-12-1926
Auteur
Boshoven, H.
Trefwoorden
autobussen oldtimers
 onthouden  vergeten      downloaden
toon op grote kaart
NB: De markering op de kaart wordt gegenereerd aan de hand van de beschikbare gegevens en kan afwijken van de werkelijke lokatie.

6 reacties Commentaar van bezoekers

J.de Korte 4 maanden geleden
Hoi Ton, nog een kleine aanvulling: Dordrechtse Autobusdienst "Janny" was van de Firma de Jong & Co. Autobuslijndienst Dordrecht-Dubbeldam vanaf 1923 - 1928.
In 1928 verkocht de heer De Jong zijn autobussen aan de heer Dirkzwager van de E.D.A.D
meld misbruik
Ton Waalboer 4 maanden geleden
Geweldig Johan! Leuk aangevuld :) Dit alles is eigenlijk weer een vervolg op 552_801300.
meld misbruik
J.de Korte 4 maanden geleden
Hoi Ton, nog even iets over de eerste busdiensten, waaronder autobusdienst Janny: De eerste autobuslijn in Dordrecht, uiteraard lijn 1, ging in december 1922 van start. Deze lijn van de Eerste Dordrechtsche Autobusdienst (EDA) reed van het Papendrechtse Veer naar Krispijn, een maand later werd gestart met lijn 2: van het Zwijndrechtse Veer via station en binnenstad naar de Staart.
Ondanks dat er aardig wat belangstelling voor de busdiensten bleek te zijn, kwam de EDA in 1924 in financiële problemen terecht en werd het bedrijf overgenomen voor vader en zoon van Twist. Hierdoor ontstond de EDAD - van Twist, die begon met een wagenpark van vijf Ford-bussen en een Renault-bus. In 1923 ging een tweede vervoerbedrijf van start in Dordrecht: de Dordtsche Autobus Dienst Janny (DAD Janny) met ringlijn 10 tussen Dordrecht en Dubbeldam, beginnend en eindigend op de Visbrug. Kort daarna startte de DAD Janny ook met een lijn Dordrecht - Tweede Tol via Dubbeldam op vrijdag en zaterdag, in 1926 ging lijn 12 Dordrecht - Tweede Tol - Willemsdorp van start die reed op woensdag en zaterdag steeds van 1 juli tot 1 oktober. De vergunning van de DAD Janny werd in december 1928 ingetrokken: de lijnen bleken niet meer te bestaan. Zie link: http://www.ovronddordt.nl/site/vanedadtotarriva.php
meld misbruik
J.de Korte 4 maanden geleden
Hoi Ton, bedankt voor dit leuke en interessante artikel. De autobus van autobusdienst 'Janny' werd in die tijd gestald in de latere werkplaats van mijn vader, mijn ouderlijk huis aan het Papeterspad 20.
meld misbruik
Ton Waalboer 4 maanden geleden
Buspraat:
=================================================================== De Dordrechtsche Courant 8-2-1924: =================================================================== Auto-omnibusdiensten. =================================================================== De uitbreiding die het verkeer per autobus sedert eenigen tijd ondervindt, maakte het gewenscht, dat ook in onze gemeente bepalingen in het leven zouden worden geroepen in het belang der openbare orde en de veiligheid van het reizend publiek. Nadat van gemeentewege met de ondernemers des diverse autobusdiensten overleg was gepleegd, zijn de autobuslijnen ieder van een nummer voorzien, welk nummer op een duidelijk zichtbare plaats aan de voorzijde der bus is bevestigd. De Eerste Dordtsche Autobusdienst ontving twee nummers. t. w.: =================================================================== 1. Papendrechtsche veer——Zeehavenlaan. en 2. Zwijndrechtsche veer——Staart =================================================================== Lijn 3. De auto-omnibusdienst ’s-Gravendeelsche veer——Dordrecht. Lijn 4. De auto-omnibusdienst Dordrecht——Dubbeldam via Reeweg. Lijn 5. Idem via Dubbeldamsche weg. Lijn 6. N.V. Eerste Vlaardingsche Autogarage. richting Sliedrecht—Giessendam. Lijn 7. Idem richting Alblasserdam—Elshout. Deze bus komt nog niet aan de Vischbrug: de reizigers voor lijn 7 nemen lijn 6 en stappen te Papendrecht (Veerdam) over op lijn 7. Lijn 8. De Eerste Zwijndrechtsche Autobusdienst Dordrecht——H.I. Ambacht. Lijn 9. N.V. Ridderkerksche Autogarage en Omnibus Maatschappij Dordrecht——Ridderkerk Lijn 10. De Dordrechtsche Autobusdienst „Janny“ Dordrecht—Dubbeldam via Zuidendijk. =================================================================== Behalve in het wachthuisje aan de Visbrug en aan de overzetveren zullen op onderscheiden plaatsen in de stad borden worden geplaatst, waarop dienstregelingen zullen worden bevestigd. Verder zullen aan de Vischbrug, die wij het centraal punt der lijnen zouden kunnen noemen, halte-borden worden geplaatst, waarop zullen worden vermeld de staanplaats der autobussen en de richting waarheen zij rijden. Wij vestigen er terloops de aandacht op, dat de staanplaats der bussen des Vrijdags tijdens de weekmarkt niet op de Vischbrug is, doch op het Stadhuisplein. De overige maatregelen, waarvan in den aanhef dezes werd gesproken, zijn getroffen bij het verleenen der vergunningen, welke de autobusdiensten voor hunne voertuigen behoeven voor het innemen van de standplaatsen op den weg. Omtrent de voorwaarden, waarop deze vergunningen worden gegeven, hebben Burgemeester en Wethouders eerst het advies gevraagd van den Nederl. Bond van Autobusdienst-ondernemers. Behoudens een kleine afwijkingen noodig voor de diensten, welke niet uitsluitend personen binnen de gemeente vervoeren, op welke diensten de wet. betreffende de openbare middelen van vervoer van toepassing is, zijn evenbedoelde vergunninqen voor alle diensten verleend onder de navolgende voorwaarden: =================================================================== 1º. Gereden moet worden: van af . . . . . . . . . . naar . . . . . . . . en omgekeerd, terwijl gelegenheid tot het in- en uitlaten van passagiers wordt gegeven op de volgende standplaatsen: In zeer bijzondere gevallen kan tijdelijk van genoemde route worden afgeweken, mits daarvan tijdig te voren aan den Commissaris van Politie mededeeling wordt gedaan en onder voorbehoud, dat alle door of vanwege den Commissaris uit een verkeersoogpunt gegeven voorschriften nauwkeurig worden nageleefd. =================================================================== 2º. Aan weerszijden van ‘t voertuig staan vermeld de eindpunten van de te berijden route met letters, tenminste 10 cm lang en 1½ cm dik in van den ondergrond afwijkende kleur. Aan de voorzijde van het voertuig moet, zoo mogelijk door een transparant een door Burgemeester en Wethouders op te geven nummer. door verlichting ook na zonsondergang, duidelijk zichtbaar zijn. =================================================================== 3º. De voertuigen moeten zijn ingericht voor het vervoer van ten minste 12 personen en het karakter van omnibus dragen. Buiten op het voertuig moet met duidelijk zichtbare letters, ten genoegen van de politie worden vermeld: de namen van den ondernemer of de onderneming, benevens het maximum aantal te vervoeren personen (inclusief het bedienend personeel), te bepalen door een door Burgemeester en Wethouders aangewezen deskundige in overleg met den Commissaris van politie. Meerdere personen dan evenbedoeld aantal mogen niet worden vervoerd. Bij de berekening van het aantal te vervoeren personen gelden twee kinderen beneden den leeftijd van acht jaren voor één persoon. Indien het maximum aantal plaatsen in het voertuig bezet is, moet de bestuurder aan de voorzijde en de conducteur aan de achterzijde een bordje aanbrengen, waarop het woord ,,vol” op van de straat voor het publiek zichtbare wijze staat vermeld. =================================================================== 4º. Door de voertuigen wordt gemelde route op tijdstippen in overleg met Burgemeester en Wethouders vast te stellen geregeld gereden. Tien (vijf) exemplaren van de aldus samengestelde dienstregeling, welke zoo nodig op 1 Juni en 1 October van elk jaar worden herzien, moeten bij Burgemeester en Wethouders worden ingeleverd. Op dagen, waarop een zeer druk verkeer wordt verwacht, mogen door reserve-voertuigen extra diensten worden ingelegd, mits van de vastgestelde dienstregeling niet wordt afgeweken. =================================================================== 5º. Alle voertuigen moeten vóór de indienststelling worden goedgekeurd door een door Burgemeester en Wethouders aangewezen deskundige. Herkeuring van de voertuigen geschiedt telkenmale wanneer dit door Burgemeester en Wethouders wordt bevolen, binnen een daarbij te stellen termijn. Voor de eerste keuring moet worden betaald f 10. =================================================================== 6º. Te allen tijde moet tot het voertuig toegang worden gegeven aan hen die in het bezit zijn van een desbetreffend bewijs, geteekend door den commissaris van politie. Aan den houder van een dergelijk bewijs moet te allen tijde worden toegestaan om het voertuig te onderzoeken. =================================================================== 7º. De ondernemer is verplicht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te sluiten, omvattende zoowel personen- als zaakschade. =================================================================== 8º. Het voertuig moet zich voortdurend in een zindelijken en behoorlíjken toestand bevinden. =================================================================== 9º. De bestuurders van het voertuig moeten zijn voorzien van een geldig bewijs van geschiktheid, hetwelk ten hunnen name gesteld, door den commissaris van politie tot wederopzegging wordt afgegeven. Dit bewijs wordt niet verstrekt, dan nadat aan den commissaris van politie is overlegd: a: een geneeskundige verklaring, waaruit blijkt, dat de bestuurder lichamelijk geschikt is bevonden voor een goede vervulling zijner betrekking. b. eene verklaring van genoegzame bekwaamheid om als bestuurder van het voertuig op te treden, af te geven door een door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen deskundige. =================================================================== De afgifte van het geldigheidsbewijs kan door den commissaris van politie worden geweigerd of ingetrokken in verband met gedrag van den bestuurder. Een nieuwe verklaring als bedoeld sub a en b moet worden overlegd, telkens wanneer dit door den commissaris van politie wordt verlangd en binnen een door dezen gestelden termijn. =================================================================== 10º. De bestuurders en de conducteurs moeten zijn gekleed in een behoorlijk tenue. =================================================================== 11º. De conducteurs moeten den ouderdom van 16 jaren hebben bereikt. =================================================================== 12º. Tusschen een halfuur na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang moet de voor de passagiers bestemde ruimte ten genoegen van Burgemeester en Wethouders electrisch worden verlicht. Wanneer deze verlichting tijdens een rit niet naar behooren functioneert, moet het gebrek binnen een door de politie gestelde tijd worden hersteld. =================================================================== 13º. In het voertuig moet tijdens den dienst steeds aanwezig zijn een goed brandbluschapparaat, geschikt voor onmiddellijk gebruik. =================================================================== 14º Bij elke overtreding van de voorwaarden dezer vergunning wordt ten bate der gemeentekas verbeurd eene boete van ten hoogste f 100. voor elk geval vast te stellen door Burgemeester en Wethouderts, onverminderd de bevoegdheid Burgemeester en Wethouders om de vergunning onmiddellijk in te trekken. =================================================================== Aangezien deze voorwaarden den ondernemers voornamelijk in het belang van het publiek zijn opgelegd, moge, waar gebleken is, dat het gemeentebestuur getracht heeft het verkeer per autobus in goede banen te leiden, de verwachting worden uitgesproken, dat het publiek er blijk van zal geven, dat het deze maatregelen op prijs stelt en het mogelijke zal doen om de ondernemers de naleving dier voorwaarden te vergemakkelijken.
meld misbruik
Kees van Schenk Brill 7 jaar geleden
De bus op lijn 8 is van C. Stok.
Het is Ford nummer 1 met een carrosserie van Meeldijk. Dit moet omstreeks 1924 zijn.
meld misbruik
Uw commentaar bij dit beeld

commentaar wordt direct op de site getoond

Neem het woord (6 letters) uit het plaatje over in het invulveld. Onleesbaar? Klik op het plaatje.
Sluit het Verborgen Museum