Zoeken

Groepsfoto van hoogwaardigheidsbekleders bij de opening van het vernieuwde 's …

Afbeelding  554_10140

Collectie
Collectie H. Boshoven
Inventarisnummer
554_10140
Oude nummer
B159
Beschrijving
Groepsfoto van hoogwaardigheidsbekleders bij de opening van het vernieuwde 's Gravendeelse veer
Gebouw / instelling
Veerdienst 's-Gravendeel
Geografie
Dordrecht
Straat
Wieldrechtse Zeedijk
Datum of periode
18-04-1929
Auteur
Vereenigde Fotobureaux Amsterdam, N.V.
Trefwoorden
groepsportretten openingen veerdiensten
 onthouden  vergeten      downloaden
toon op grote kaart
NB: De markering op de kaart wordt gegenereerd aan de hand van de beschikbare gegevens en kan afwijken van de werkelijke lokatie.

8 reacties Commentaar van bezoekers

Robert Jan Noks 1 jaar geleden
Uiterst rechts mijn overgrootvader J. Kuipers Jzn.
meld misbruik
Ton Waalboer 2 jaar geleden
De opening van de Veemarkt op 18 april 2029 viel samen etc ......... Moet natuurlijk zijn: De opening van de Veemarkt op 18 april 1929 viel samen ...
meld misbruik
Ton Waalboer 2 jaar geleden
De opening van de Veemarkt op 18 april 2029 viel samen met de officiële opening van het 's-Gravendeelse Veer.
Een drukke dag voor de man met de ketting! Burgemeester P.L. de Gaay Fortman hield om 8 uur 's morgens de openingsrede op het Veemarktterrein welke is terug te lezen in de DC van 19 april 1929 op pagina 5. =================================================================== I.v.m. de relevantie plaats ik het artikel betreffende het veer, hier en laat ik de Veemarkt voor wat het is: =================================================================== ’s-Gravendeelsche Veer. =================================================================== REDE VAN DEN HEER S. HOOGSTRA =================================================================== In aansluiting op ons verslag van de openingsplechtigheid van het nieuwe 's Gravendeelsche veer kunnen wij mededeelen dat o.m. de volgende officieeele personen de plechtigheid met hun tegenwoordigheid vereerden: B. en W. van Dordrecht, van Dubbeldam, ’s Gravendeel, Maasdam, Mijnsheerenland, Numansdorp, Puttershoek en Klaaswaal, jhr. Sandberg, griffier der Provinciale Staten, Ir. V. d. Wal, hoofding. van den provincialen Waterstaat, mr. B. Eembergen, Chef Prof. Griffie van Zuid-Holland, de leden der Veercommissie uit de Prov. Staten: Gardenier, Kortland en Prof. Veraart, de directie v. h. aannemersbedrijf Van Dongen en Van Hoven en de N.V. J. en. H. Smits scheepswerven. Verder waren nog aanwezig de heeren Kuipers en Harma de Vries van de V.V.V., de leden der K. v. K. De Lange en Van Loon, de heeren Hoogstra en IJzerman, resp. directeur en adjunct directeur van den Veerdienst, en een 9 tal leden van den Dordtschen raad. De commissaris der Koningin jhr. Van Karnebeek had een telegram van verhindering gezonden, met beste wenschen, terwijl ook de leden van Ged. Staten door ambtsbezigheden verhinderd waren. Zooals men heeft kunnen lezen stapte het gezelschap na de plechtige opening op des Veerdiensten II en V, voor het maken van een tocht naar Willemsdorp. Tijdens de vaart werd in de kajuiten een noenmaal opgediend. Onder deze eetpartij werd in talrijke speechen gemeentebestuur en veerdienst alle heil toegewenscht, terwijl de heer M. C. v. d. Uit, directeur van het Astoria-theater de gemeente de van-de openingsplechtigheid gemaakte film aanbood. Te half drie was Willemsdorp bereikt, waar in Hotel Waterloo de koffie werd gebruikt. Tijdens dit oponthoud hield onze havenmeester de heer S. Hoogstra een rede. waaraan het volgende is ontleend: De gemeente Dordrecht heeft op 1 Januari 1910 het ’s-Gravendeelscheveer, dat tot 1 Mei 1909 aan particulieren en vanaf dien datum tot 1 Januari 1910 aan de Gemeente Dordrecht door het Rijk werd verpacht, van het Rijk overgenomen. Omdat nieuwe veerbooten in het veer Dordrecht-Papendrecht werden ingelegd, konden de in dit veer vrijkomende booten en ponten in het ‘s-Gravendeelsche veer worden in dienst gesteld. Dit beteekende een groote verbetering, zoowel voor de passagiers-accomodatie als voor de ruimte voor voertuigen en — last not least — voor de veiligheid. Aan verdere verbetering van het veer viel alsnog niet te denken, integendeel, ingrijpende bezuinigingsmaatregelen moesten worden genomen en daarvan was in de allereerste plaats het ‘s-Gravendeelsche veer het slachtoffer. Later kon hierin verbetering worden gebracht. De instelling van een dubbelen dienst zal wat het materiaal betreft het volgend jaar geen bezwaar ondervinden, omdat dan de nieuwe pont voor het Zwijndrechtsche veer gereed is en er voor elk veer een reserveboot aanwezig zal zijn. Deze stijging in het passagiersvervoer houdt ten nauwste verband met het toenemende automobielverkeer, voornamelijk met het verkeer per autobus. Tot heden konden de autobussen niet met het veer overvaren met het oog op het gevaar dat de steile hellingen opleverden, zoodat de passagiers te Wieldrecht en te ‘s-Gravendeel de wagens moesten verlaten. Het nieuwe veer maakt het mogelijk, dat de bussen overvaren. Ongetwijfeld za dit sterk tot de bevordering van het passagiersvervoer bijdragen.
meld misbruik
Ton Waalboer 2 jaar geleden
Ach ... beetje dom ... het hotel werd pas het jaar erop geopend, dus dit kan niet ... excuus!
meld misbruik
Ton Waalboer 2 jaar geleden
Wanneer dit volgens de beschrijving, de opening van het vernieuwde 's-Gravendeelse veer betreft, wat doen deze heren dan bij Hotel Waterloo te Willemsdorp?
Het houd ongetwijfeld verband met het onderstaande krantenartikel. =================================================================== Zie ook: 1187_1056 + 552_403276. =================================================================== De Dordrechtsche Courant, 1928-06-20; p. 2: =================================================================== Het veer Willemsdorp-Moerdijk. =================================================================== De opening. =================================================================== Gisteren is het vernieuwde veer Willemsdorp-Moerdijk, na dat door den minister van Waterstaat mr. A. H. van de Vegte de officieele opening was verricht voor het publiek ln gebruik gesteld. Ongeveer 40 personen hebben aan deze plechtigheid deelgenomen. Onder de aanwezigen merkten wij o.a. op behalve den minister van waterstaat en den heer Rosenwald, administrateur der rijkswaterstaat, den commissaris der Koningin en den griffier der Staten van Noord-Brabant, verschillende leden van Gedep. Staten van deze provincie met enkele van hun ambtgenooten van Zuid-Holland, waarvan de heer Heukels den commissaris van dit gewest vertegenwoordigde, en ir. Sandberg, griffier van Zuid-Holland, den heer De Jong, waarnemend burgemeester van Rotterdam, met de burgemeesters van Dordrecht, Breda, Dubbeldam, Hooge en Lage Zwaluwe en verder vertegenwoordigers van den A.N.W.B. en de K.N.A.C., prof. van Wijngaarden als ontwerper van de pont, den heer Kerssemakers, hoofdingenleur van den provincialen waterstaat van Noord-Brabant met verschillende waterstaatsingenieurs van de beide betrokken provincies en enkele vertegenwoordigers van de Kamers van Koophandel en Fabrieken van Breda, Dordrecht en Rotterdam. Met twee groote autobussen werd ongeveer één uur van het Stationsplein alhier naar Wlllemsdorp vertrokken. Onmiddellijk na aankomst begaf het gezelschap zich naar den aanlegsteiger, waar de nieuwe veerboot. „Moerdijk" gereed lag. Aan boord werd tijdens de proefvaart de lunch gebruikt. waarbij de Minister het woord gevoerd heeft. Rede van minister Van de Vegte. De minister sprak als volgt: Alvorens over te gaan tot de opening van de nieuwe werken van het Moerdijksche veer, meen ik goed te doen, in korte trekken de geschiedenis van dit veer met u na te gaan, omdat die geschiedenis op zoo interessante wijze de geschiedenis van het landverkeer afspiegelt. Ons aller oudste herinnering aan dit veer dateert uit onze schooljaren en heeft een gebeurtenis bij ons levendig gehouden, die nog steeds indruk op ons maakt en vermoedelijk ook thansc nog menigeen met enige huivering deze wateren doet bevaren; het is gelijk gij reeds hebt bevroed, de tragische gebeurtenis van het verdrinken van den jongen stadhouder Johan Willem Friso op 14 Juli 1711 bij zijn overtocht over het Hollandsch Diep, toen hij van het leger, op weg was naar Den Haag om met den Prulsischen koning geschillen over de erfenis van Willem III te regelen. Betrekkelijk dicht bij den Hollandschen oever sloeg het vaartuig in stormachtig weder om en de prins verdween in de golven. Sedert hebben we het besef hoezeer het hier spoken kan en is het duidelijk, dat, in den tegenwoordigen tijd groote veiligheid wordt geëischt voor het vervoermiddel, nu het een onmisbare schakel in het verkeer is geworden. En nochtans zijn er oogenblikken dat men zich niet buiten de veilige ligplaats aan wal waagt en de overtocht over de rivier meer binnenwaarts moet worden ge- zocht wijl met de vaartuigen hier de reis niet geraden zou zijn. Wanneer ik nu de geschiedenis verder vervolg, zien wij, dat in 1822 onder Koning Willem I de aanleg van den grooten weg der 1e klasse no. 7 van ‘s-Gravenhagen naar de Fransche grens over Rotterdam, Dordrecht, Moerdijk, Breda, Antwerpen en Brussel leidde tot de totstandkoming van een Rijksstoombootveer op de tegenwoordige plaats. Hoe dit veer in een behoefte voorziet moge duidelijk worden uit het feit, dat in het eerste [on?lees?baar? van de exploitatie reeds f 32.649 aan veerrechten werd gebeurd. De aanleg der spoorwegen, welk een zulk een belangrijken invloed, had op het verkeer op de landwegen, als mede de ontwikkeling van de Stoomvaart hadden ten gevolge, dat ook het Moerdijksche veer achteruitging. Ik zal op dezen feestelijken dag bij dit verval maar niet te lang stilstaan. Genoeg zij, dat het stoombootveer in 1855 moest worden opgeheven, waarna het veer als zeil- en roeibootveer in stand bleef. Doch ook na deze bezuiniging kon geen loonende exploitatie worden verkregen en in 1877 werd het veer geheel opgeheven. Eerst met het ontstaan van het automobielverkeer werd weer behoefte gevoeld aan een goede oeververbinding ter dezer plaatse. Het particulier initiatief greep in en in 1911 werd te Dordrecht opgericht de N. V. Veer Willemsdorp—Moerdijk en in 1912 werd een geregelde veerdienst per Stoomboot heropend. Deze veerdienst had nauwelijks twee jaren bestaan toen de oorlog uitbrak, waardoor in ’t bijzonder het automobielverkeer zoo verminderd, dat de exploitatie onmogelijk zou zijn geworden, ware het niet dat het Rijk, de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, de gemeenten Dordrecht en Breda, de A. N. W. B. en de K. N. A. O. met subsidies te hulp waren gekomen. Intusschen bleek meer en meer, dat het Rijk hier een taak te vervullen had. Onderhandelingen leidden er in 1920 dan ook toe, dat het Rijk het veer overnam. Sedert dat jaar is het Moerdijksche veer dus weer een Rijksveer. Ik acht mij verplicht, hier een woord van waardeering te spreken over den ondernemingszin van de mannen, die in 1911 het initiatief namen om dezen schakel in ons nationaal verkeer weer te herstellen. De overneming van het veer door het rijk heeft een nieuwe periode in de geschiedenis van het veer ingeluid en wel eene van zeer groeten bloei. De toename van het verkeer over het veer ging zelfs al dra in zulk een tempo, dat de veermiddelen te kort schoten en vooral op feestdagen met mooi weer stagnatie ontstond. Ik herinner er hier aan, dat in 1914 van het veer gebruik maakten 43200 personen, 20200 rijwielen en 4800 auto's en in 1927 186000 personen, 48800 rijwielen en 39800 auto’s. Deze cijfers zijn maar al te duidelijk. Er blijkt uit, dat ons volk veel mobieler is geworden; de periode van rustig zitten uitkijken achter horretjes schijnt voor ons gevoel haast tot een voorhistorisch tijdperk te gaan behooren. Pogingen om met tijdelijke uitbreiding van de veermiddelen in de behoeften te voorzien, hielpen niet voldoende. Voor een goede voorziening naar de eischen van het groeiende verkeer was een volledige vernieuwing van de veerinrichtingen noodzakelijk zoowel wat de veerboot betreft als wat betreft de aanlegplaatsen en hare toegangen. Deze vernieuwingen zijn thans gereedgekomen. De nieuwe veerpont is in staat ruim 20 auto’s tegelijk te vervoeren benevens personen en rijwielen. De nieuwe boot zal den overtocht in een kwartier volbrengen zoodat dus elk half uur 20 auto's van elken oever kunnen worden overgezet, hetwelk een verdubbeling van de overzet- capaciteit bij thans beteekent. Doordat de nieuwe pont voor koplading is ingericht, is een snelle in- en ontscheping verzekerd. Ik zal geen uitvoerige gedetailleerde beschrijving van de boot geven. Ik wil echter wel zeggen, dat ik er eenigszins trotsch op ben en dat ik van deze nieuwe veerpont groote verwachtingen koester. Tot degenen die dezen pont hebben ontworpen en uitgevoerd en hun zorgen daaraan hebben gewijd, richt ik hier thans gaarne een woord van groote erkentelijkheid. Ook de aanlegplaatsen — gij zult het ervaren — zijn gemoderniseerd en zullen het hare bijdragen om het verkeer snel en veilig te doen verloopen. Ik denk dat velen van u ook wel iets zouden hopen te hooren over een nog betere oeververbinding op deze plaats, n.l. een vaste brug. Laat ik mogen volstaan met te zeggen, dat het vraagstuk van een brug voor gewoon verkeer over het Hollandsch Diep thans in studie is. Mijne gasten zullen echter wel beseffen, dat dit vraagstuk niet zoo eenvoudig opgelost is en dat ook eenige jaren met de uitvoering zullen heengaan. Al hoop ik met hen, dat wij over eenige jaren van Willemsdorp naar Moerdijk kunnen wandelen daar het niet de bedoeling is door de tijdelijke middelen de definitieve oplossing te vertragen, dit toekomstbeeld is toch niet in staat een schaduw te werpen op onze vreugde van heden, nu wij gedaan hebben wat het eerst behoorde te worden gedaan. Moge de verbetering van de veerverbinding over het Hollandsch Diep beantwoorden aan de verwachtingen, die wij er van koesteren, moge zij strekken tot de bevordering van het verkeer over dezen niet alleen nationalen weg uit het hart van Holland naar het zuiden en mogen wij kunnen getuigen, dat het Hollandsch Diep geen scheiding tusschen de ter weerszijden gelegen landstreken te weeg brengen, doch integendeel de verbinding tusschen Noord en zuid helpt bevorderen, in het besef van de saamhorigheid van ons geheele Nederlandsch volk. In die verwachtingen open ik den veerdienst met onze nieuwe boot. Nadat aan den Moerdijkschen steiger, was aangelegd, heeft de commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant op uitnoodiging van den minister, een wit lint doorgeknipt, waarmee op plechtige wijze de officieele opening verricht was. Direct daarna reden auto's, die op overtocht wachtten, de pont op, terwijl wielrijders en voetgangers eveneens van de gelegenheid gebruik maakten om met de nieuwe veerpont over te varen. De eerste auto, die de pont op reed, was een Engelsche wagen. Nadat de pont naar Willemsdorp was teruggevaren, vertrok vandaar het gezelschap genoodigden naar Dordrecht, waar men omstreeks 4 uur aankwam.
meld misbruik
Ad Kliphuis 7 jaar geleden
Bedankt J.L.. Velen en ik weer tevree.
meld misbruik
J. Lingbeek 7 jaar geleden
Dit is Hotel Waterloo Willemsdorp.
Kijk maar onder Willemsdorp.
meld misbruik
Ad Kliphuis 7 jaar geleden
Wie weet waar dit (gebouw) is ?. Café Veerzicht ?
meld misbruik
Uw commentaar bij dit beeld

commentaar wordt direct op de site getoond

Neem het woord (6 letters) uit het plaatje over in het invulveld. Onleesbaar? Klik op het plaatje.
Sluit het Verborgen Museum